Załącznik nr 1 do SIWZ

advertisement
Sprawa nr KZ-3/2016
Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy
........................................
(pieczęć Wykonawcy)
ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-CENOWE
Adres i nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………….
Lp.
Nazwa przedmiotu
Liczba
(szt.)
Cena
jedn.
netto
(zł)
2
3
4
1
1.
ZESTAW KOMPUTEROWY
STACJONARNY, SYSTEM
OPERACYJNY
8
2.
MONITOR
9
3.
KOMPUTER PRZENOŚNY
1
4.
DRUKARKA
1
5.
PAMIĘĆ PRZENOŚNA
1
6.
PAMIĘĆ PRZENOŚNA
7
7.
DYSK TWARDY PRZENOŚNY
2
8.
5
6
8
PAKIET BIUROWY
ZESTAW KOMPUTEROWY
STACJONARNY, SYSTEM
OPERACYJNY
Wartość
netto (zł)
kol. 3x4
„Odwrotne
obciążenie
VAT”
TAK/NIE
(wpisać
odpowiednio)
1
PAKIET BIUROWY
1
9.
MYSZ
2
10.
DRUKARKA
3
11.
DRUKARKA
1
12.
UPS
3
13.
PUNKT DOSTĘPOWY
10
14.
KARTA SIECIOWA
1
*CENA CAŁKOWITA NETTO
……………………….………………………… zł
*KWOTA CAŁKOWITA VAT
(iloczyn ceny całkowitej netto i stawki podatku VAT 23%)
………………………………………………….. zł
*CENA CAŁKOWITA BRUTTO
(suma Ceny całkowitej netto i Kwoty całkowitej VAT
……………………..………………………….. zł
Sprawa nr KZ-3/2016
Uwaga:
1. Należy zaznaczyć odpowiednio TAK lub NIE lub „odwrotne obciążenie”, w zależności od tego czy dany asortyment
podlega odwrotnemu obciążeniu. Przy braku oświadczenia w kol. 6 dla danej pozycji, Zamawiający uzna brak
„odwrotnego obciążenia VAT”.
2. Dla celów porównania ofert Wykonawców, należy dodać do wartości ceny całkowitej netto w przypadku
Wykonawców stosujących odwrotne obciążenie podatkiem VAT (art. 17 ust. 1 pkt. 7 w związku z art. 2 ustawy
o podatku od towarów i usług – j.t. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), kwotę należnego
a obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT.
3. Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli Zestawienia asortymentowo- cenowego.
4. * Kwoty należy przenieść do pkt. 1 Formularza ofertowego.
.........................................................................................
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Załącznik nr 3 do SIWZ/umowy
2
Download