Nowe Horyzonty FAO

advertisement
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Nowa droga!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez Rzeszowską Izbę Rzemieślniczą w Rzeszowie w partnerstwie z Korporacją VIP Sp. z o.o., na podstawie Umowy
nr UDA-POKL.08.01.02-18-030/13-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet
Działanie
Poddziałanie
VIII. Regionalne kadry gospodarki
8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
8.1.2.Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie podkarpackim
ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYDATKI NA KWOTĘ ZWRÓCONEGO PODATKU VAT
Uczestnik / czka Projektu:
………………………………………………...………………
Nazwa i adres firmy
Kwota zwrotu z podatku VAT:
zł
………………………………………
Data wpływu kwoty na
rachunek firmowy UP :
………………………………………..
Lp.
Rodzaj i nr dokumentu zakupu
Data wystawienia
dokumentu
Data zapłaty
Sposób
zapłaty (G/P)
Wartość brutto
dokumentu
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
RAZEM
………………......……………...
miejsce i data
0,00 zł
…………….………………………….…………...…………
Podpis i pieczątka Uczerstnika/czki Projektu
„Nowa droga!” numer projektu: POKL.08.01.02-18-030/13
Download