ostateczne wezwanie przedsądowe

advertisement
załącznik nr 2
do Instrukcji monitoringu i windykacji należności w UG
…………………………………
pieczątka UG
L.dz. ……………………………
Gdańsk, dnia ……….……. roku
……………………………………
nazwa i adres dłużnika
OSTATECZNE WEZWANIE PRZEDSĄDOWE
Wzywamy do natychmiastowego uregulowania należnej sumy, zgodnie z poniższym
zestawieniem:
Nr dokumentu
Data
wystawienia
Kwota brutto
(PLN)
Termin
płatności
Pozostało do
zapłaty (PLN)
Razem:
Słownie do zapłaty: ………………………….
Wymienioną wyżej kwotę prosimy przekazać na nasz rachunek bankowy PEKAO S.A. IV/O
Gdańsk ……………………………………………. w ciągu 7 dni od daty otrzymania
niniejszego wezwania powiększoną o odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie od dnia
wymagalności do dnia zapłaty.
Odsetki za opóźnienie na dzień ……………….. wynoszą ……. PLN
W przypadku nieuiszczenia należnej sumy w wyznaczonym terminie, skierujemy sprawę na
drogę postępowania sądowego.
W razie stwierdzenia braku zapłaty w ww. terminie sprawa zostanie skierowana na drogę
postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego - co narazi Państwa na konieczność
zapłaty dodatkowych, znacznych kosztów w tym:
a) koszt opłaty sądowej,
b) koszty zastępstwa procesowego,
c) koszty postępowania klauzulowego,
d) koszty egzekucyjne.
W przypadku gdy dokonali już Państwo zapłaty, prosimy o przesłanie nam kopii
potwierdzenia zapłaty faksem na numer ………………… lub pocztą elektroniczną na adres
……………….. albo o kontakt pod numerem telefonu ……………
………………………………………………………………………………
podpis osoby upoważnionej do wystawienia wezwania
Download