Java Printing

advertisement
MIT
RB 10 2015
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
10
/
2015
2015-03-31
Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
MIT
Temat
Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym kwoty 11,07 mln zł na rzecz spółki zależnej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MIT Mobile Internet Technology SA (Emitent) informuje o powzięciu w dniu 30 marca 2015 roku informacji,
iż w dniu 24 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy wydał nakaz zapłaty w
postępowaniu upominawczym przez Learning Systems Poland Sp. z o.o. na rzecz MNI Premium SA (obecnie w
upadłości z możliwością zawarcia układu) kwoty 11.070.000,00 (słownie: jedenaście milionów siedemdziesiąt
tysięcy i 00/100) złotych wraz z należnymi odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia 25 września 2013 roku do
dnia zapłaty.
Nakaz zapłaty, o którym mowa powyżej to skutek pozwu wniesionego w dniu 21 października 2014 roku przez MNI
Premium SA (spółkę zależną Emitenta) o zapłatę należności za zrealizowane latem 2013 roku na rzecz Learning
Systems Poland sp. z o.o. usługi promocyjno-reklamowe.
O wniesieniu przedmiotowego pozwu Emitent informował raportem bieżącym nr 16/2014 roku z dnia 21
października 2014 roku.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt. 8)
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwa członkowskim.
MIT Mobile Internet Technology SA
(pełna nazwa emitenta)
Media (med)
MIT
(skróc ona nazwa emitenta)
00-124
(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
Jana Pawła II
12
(ulica)
(numer)
22 483 11 00
22 483 11 01
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.mitsa.pl
(e-mail)
(www)
526-021-09-84
011525843
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2015-03-31
Marta Szymańska
Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do
pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
1
Download