Na czym polega proces book-buildingu?

advertisement
Ministerstwo Skarbu Państwa
Źródło:
http://www.msp.gov.pl/pl/nauka-i-rozwoj/akcjonariat-obywatelski/dla-inwestora/gielda-w-pytaniach-i-od/31263,N
a-czym-polega-proces-book-buildingu.html
Wygenerowano: Środa, 19 lipca 2017, 02:48
Na czym polega proces
book-buildingu?
Book-building, czyli budowa księgi popytu, jest najbardziej popularnym sposobem ustalania ceny
emisyjnej nowych akcji. Proces ten polega na zbieraniu deklaracji od inwestorów instytucjonalnych
co do liczby akcji, które zamierzają kupić podczas oferty publicznej, oraz proponowanej ceny,
mieszczącej się w ramach wcześniej określonych na podstawie wyceny spółki widełek cenowych.
Uczestnikami tego procesu są najczęściej banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie oraz
spółki typu asset management. Dzięki zapisom w procesie book-buildingu emitent może
oszacować zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych jego papierami.
Przy procesie ustalania ceny emisyjnej dochodzi do konfliktu interesów pomiędzy emitentem a
inwestorami. Emitentowi zależy na jak najwyższej cenie oferowanych akcji, natomiast inwestorzy
są zainteresowani kupnem akcji możliwie najtaniej, tak aby zmaksymalizować przyszłe stopy
zwrotu. Siła stron w takiej konfrontacji uzależniona jest w dużej mierze od obecnej kondycji giełdy.
W okresie hossy inwestorzy są bardziej skłonni kupować papiery po wyższych cenach. Zupełnie
odwrotnie jest w okresach długotrwałych spadków giełdowych indeksów.
Akcje powinny być sprzedawane po takiej cenie, by zgłoszony podczas procesu book-buildingu
popyt na papiery emitenta był większy od podaży, aby pula oferowanych akcji była mniejsza od
złożonych zamówień. Spowoduje to przeniesienie się części popytu na rynek wtórny, co jest
gwarantem stabilnego kursu w pierwszych dniach notowań akcji na giełdzie.
Emitent przed rozpoczęciem budowy księgi popytu powinien określić, czy uczestnictwo w tym
procesie jest jednoznacznym zobowiązaniem do kupna zadeklarowanej liczby akcji po
proponowanej cenie.
Alternatywnymi sposobami ustalenia ceny emisyjnej jest określenie sztywnej ceny oraz sprzedaż
akcji z cena minimalną. Pierwszy sposób wymaga precyzyjnego oszacowania poziomu ceny, który
zagwarantuje z jednej strony pozyskanie należytego kapitału, z drugiej zaś zagwarantuje
odpowiednio duże zainteresowanie papierami emitenta.
Drugi sposób, czyli sprzedaż akcji z cena minimalną jest sytuacją, w której inwestorzy proponują
swoją cenę, jednak nie niższą od dolnego limitu wskazanego przez emitenta. Takie rozwiązanie jest
jednak rzadko stosowane z uwagi na ryzyko wyczerpania popytu, co może prowadzić do spadku
kursu akcji w dniu debiutu na giełdzie.
Kamil Majcher, dziennikarz Gazety Giełdy „Parkiet”
Opublikowane przez: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 20.05.2016
Autor:
Rejestr zmian
Download