esencja-mikroekonomii-opracowanie

advertisement
19
1.1 Ekonomia - jest nauką badającą w jaki sposób ludzie wykorzystują zasoby będące w ich
dyspozycji w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych.
Zasoby, którymi ludzie dysponują są przekształcane w trakcie procesów produkcyjnych w dobra i
usługi zaspokajające określone potrzeby. Dążeniem ludzi jest zaspokojenie wszystkich potrzeb w
stopniu maksymalnym. Niestety, nie jest to możliwe głównie z racji ograniczoności zasobów. O ile
potrzeb może być nieskończenie wiele, o tyle zasoby umożliwiające zaspokojenie tych potrzeb są
najczęściej ograniczone. W konsekwencji człowiek musi gospodarować tzn. dokonywać wyborów
ekonomicznych - decydować na co przeznaczyć stosunkowo rzadkie zasoby, które są do jego
dyspozycji i jakie zasoby zaspokoić. Decyzja gospodarcza posiada zawsze dwa aspekty - pozytywny
i negatywny. Aspekt pozytywny oznacza dokonanie wyboru jakie cele gospodarcze będziemy
realizować oraz jakie zasoby przeznaczymy na osiągnięcie tych celów. Aspekt negatywny oznacza
konieczność realizacji z innych celów, na osiągnięcie których moglibyśmy przeznaczyć posiadane
zasoby.
Zasoby - podział : - zasoby ludzkie -niezwykle istotną cechą kapitału ludzkiego są zdolności
człowieka do uczenia się i w konsekwencji do ciągłego rozwijania swej wiedzy. ta służy z kolei do
coraz bardziej skutecznego wykorzystania i przekształcania zasobów naturalnych i kapitałowych w
dobra zaspokajające potrzeby ludzkie - zasoby naturalne - nie są wytworem pracy ludzi lecz darem
natury, aczkolwiek człowiek staje się ich właścicielem i wykorzystuje je dla wytwarzania
produktów i usług. Zasoby takie jak ziemia, surowce mineralne i roślinne, woda są często
produktami podstawowymi dla wytwarzania wielu towarów finalnych i półproduktów. Zasoby
dzielą się na odnawialne i nieodnawialne. - zasoby kapitałowe - rozumie się najczęściej wszelkie
rzeczowe składniki procesów wytwórczych będące wytworem pracy człowieka. Do rzeczowych
zasobów należą środki pracy i pracy. Środkami pracy są wszelkie maszyny, narzędzia, instalacje
przy pomocy których człowiek wytwarza produkty i usługi. Przedmiotami pracy są surowce i
półfabrykaty które służą do wyprodukowania danego dobra. 1.2 Rola technologii w działalności
gospod.
Wytworzenie produktów lub usług wymaga zastosowania wielu zasobów równocześnie, przy czym
każdy produkt potrzebuje odmiennych zasobów. Zasoby konieczne do produkowania jakiegoś dobra
muszą być ze sobą w odpowiedni sposób połączone. W przeciwnym wypadku produkt nie zostanie
wytworzony. Po to aby wyprodukować dany towar posiadający odpowiednie właściwości konieczna
jest o tym, w jaki sposób i w jakich proporcjach połączyć ze sobą wszystkie elementy w procesie
produkcyjnym. Innymi słowy musi znać technologię wytwarzania danego dobra.
(…)
…) nosi nazwę ceny równowagi rynkowej. Cena równowagi "oczyszcza" rynek z jakiejkolwiek
nadwyżki popytu bądź podaży - dlatego nosi ona nazwę ceny czyszczącej rynek (market clearing
price).
Przykład ceny równowagi rynkowej:
Rysunek 12/50
Punkt E jest to punkt gdzie nie występuje ani nadwyżka popytu ani nadwyżka podaży. Na rynku
działa mechanizm doprowadzający sytuację rynkową do punktu E (Equilibrium…
… i kupujących) kierujące popyt i podaż do stanu równowagi osiąganego przy cenie równowagi
rynkowej.
2.10 Model pajęczyny 2.11 Tłumienie i wybuchowe wahania cen.
Analizując zmiany cen oraz zmiany wielkości popytu i podaży w dłuższym okresie czasu
stwierdzimy, że charakteryzują się one ruchem cyklicznym, czyli regularnymi wahaniami o
przeplatających się okresach wzrostu i spadku.
Cykliczny ruch cen produktów…
…,
elastyczność dochodową popytu.
Ogólna formuła elastyczności pobytu ma następującą postać:
ED = % zmiana wielkości pobytu / % zmiana czynn. wpływającego na pobyt
Jeśli czynnikiem wpływającym na zmiany rozmiarów popytu na dobro x jest cena dobra x wtedy
mamy do czynienia z cenową elastycznością popytu, której formułę zapiszemy następująco:
Ep = %ΔQDx/ %ΔPx Na rozmiary popytu na dobro x wpływają także zmiany cen…
… z wielkością współczynnika cenowej elastyczności popytu.
Jeżeli |Ep| >1 to :
-spadek ceny zwiększa globalne wydatki konsumentów co oznacza wzrost globalnych przychodów
przedsiębiorstw,
- wzrost ceny zwiększa globalne wydatki konsumentów oraz globalne przychody przedsiębiorstw,
Jeżeli |Ep| <1 to :
- spadek ceny zmniejsza globalne wydatki konsumentów oraz zmniejsza globalne przychody
przedsiębiorstw,
- wzrost…
… na modną odzież przesuwa się w górę. Substytuty - dwa dobra są substytutami jeżeli zmiana ceny
(wzrost, spadek) na jeden z produktów, przy niezmienionej cenie ugiego, przesuwa popyt
konsumentów w kierunku dobra tańszego. Klasycznym przykładem jest masło i margaryna. Dobro
komplementarne - dwa dobra są komplementarne jeżeli wzrost (spadek) ceny na dane dobro
wywołuje spadek (wzrost) popytu na ugie…
… swoje mieszkania w podobny sposób. Typowym przykładem naśladownictwa większości jest
moda, naśladowanie określonego stylu konsumpcji, np. stylu amerykańskiego, którego symbolami
są coca -cola, spodnie tylu jeans oraz hamburger. Innymi zjawiskami wywierającymi na popyt na
niektóre produkty są efekty demonstracji, z których najbardziej znane to efekt snobizmu oraz efekt
Veblena. Efekt snobizmu występuje wówczas…
Monopol pełny-oparcowanie
Model monopolu pełnego
Monopol Pełny
Marek Bednarski - Mikroekonomia - podaż
Mikroekonomia - całość zagadnień
Sciaga wszystko 2
Reklama



























Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego




.
Download