Równowaga rynkowa

advertisement
Przygotował -Piotr Kacki
Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego 2013 rok

Popyt - funkcja przedstawiająca kształtowanie
się relacji indywidualnym toku kształcenia
pomiędzy ceną dobra (towary i usługi), a ilością
(liczbą sztuk) jaką konsumenci chcą i mogą
nabyć w określonym czasie, przy założeniu
niezmienności innych elementów
charakteryzujących sytuację rynkową.

Podaż - to ilość dóbr, oferowana na rynku przez
producentów przy określonej cenie, przy założeniu
niezmienności innych elementów
charakteryzujących sytuację na rynku
.
Związane z rynkiem:
 wielkość dochodów, gdy wzrasta dochód, wzrasta również
popyt na dane dobro (i odwrotnie)
 cena towaru
 Oczekiwania co do przyszłej ceny danego dobra:
spodziewany wzrost ceny pociąga za sobą wzrost popytu.
Nie związane z rynkiem (pozarynkowe):
 preferencje konsumentów,
 moda,
 czynniki demograficzne,
 warunki geograficzne,
 warunki klimatyczne,
 pora roku,
 poziom zamożności,
 sytuacja gospodarcza,
 sytuacja polityczna.
Cena dóbr substytucyjnych (zastępczych).
Cena dóbr uzupełniających.
Popyt - wraz ze wzrostem ceny bądź usługi
popyt na to dobro lub usługę maleje i
odwrotnie spadek ceny wywołuje wzrost
popytu.
Podaż- wielkość podaży danego towaru się
zwiększa, jeśli wzrasta jego cena,
natomiast obniżaniu się ceny towarzyszy
spadek wielkości podaży.
na podstawie kosztów,
 w odniesieniu do popytu,
 w relacji do cen konkurencji,
 na podstawie obserwacji sytuacji rynkowej.

Należy mieć również na uwadze wynagrodzenie za
pośrednictwo handlowe (marża, prowizja) oraz
podatki (VAT, akcyza).
.
Cena nie może być zbyt niska ponieważ
kojarzy się z tandetą.
Przesadnie wysoka cena ma rację bytu w
przypadku wprowadzenia do sprzedaży
produktu:
dotychczas nieznanego (cena nowości),
unikalnego,
zaspokajającego snobizm nabywcy,
będącego aktualnie w modzie.
Udanych i tanich zakupów
życzą
Uczniowie Akademickiego Liceum
Mistrzostwa Sportowego przy WSEI w
Lublinie
Download