popyt-prawo-popytu

advertisement
3
Majewska. Notatka składa się z 3 stron.
Popyt rzeczywisty , tzn. taki, przy którym chęć nabycia towaru (preferencje nabywców) poparta jest
posiadaniem odpowiedniej siły nabywczej. Wyróżniamy jeszcze popyt potencjalny , który oznacza
pragnienie nabycia określonego dobra nie poparte możliwościami dochodowymi. W przypadku
poprawy sytuacji dochodowej nabywcy popyt potencjalny, może się przekształcić w popyt
rzeczywisty. W zależności od motywacji nabywców popyt możemy podzielić na trzy kategorie:
funkcjonalny, niefunkcjonalny i spekulacyjny . Popyt spekulacyjny wiąże się z oczekiwaniami co do
kształtowania się cen w przyszłości. Popyt funkcjonalny wynika z cech jakościowych danego dobra
- jest funkcją jego wartości użytkowej. Popyt niefunkcjonalny wynika z oddziaływania tzw. efektów
zewnętrznych na użyteczność, czyli ze spostrzeganej użyteczności marginalnej produktu. Oznacza
to, że użyteczność danego dobra może się zmieniać w zależności od zachowania się innych
konsumentów. Możemy wyróżnić trzy rodzaje zachowań nabywców: efekt owczego pędu (efekt
naśladownictwa), efekt snobizmu i efekt veblenowski . Wyjątki od prawa popytu Efekt owczego
pędu oznacza, iż popyt na dane dobro wzrasta dlatego, że inni konsumują to dobro. Oznacza on
potrzebę utożsamiania się z innymi konsumentami i ich stylem bycia. Efekt snobizmu , odwrotnie,
oznacza, iż popyt na dane dobro maleje wskutek tego, że inni kupują to dobro. Oznacza on zatem
potrzebę wyróżnienia się, bycia ekskluzywnym, odmiennym od innych. Gdy sprzedaż danego
produktu jest duża nie daje to im możliwości odróżnienia się oraz w sytuacji spadku ceny produktu
konsumenci snobistyczni wycofują się z rynku. Efekt veblenowski dotyczy popytu na tzw. dobra
prestiżowe, luksusowe. Ich konsumpcja świadczy o statusie konsumenta, nosi znamiona konsumpcji
ostentacyjnej. Wynika to z efektu demonstracji , w którym przyczyna zakupu towaru jest chęć
zamanifestowania swojego prestiżu i wyższej pozycji społecznej. Dlatego popyt na takie dobra
wzrasta wraz ze wzrostem ich cen. Kupno dóbr veblenowskich nie jest uzasadnione wartością
użytkową danego dobra. W krajach rozwijających się siła tego efektu jest bardzo duża z powodu
wypaczonego pojęcia elity społecznej, utożsamianej często wyłącznie ze statusem materialnym.
Efekt dóbr Giffene dotyczy najbiedniejszych warstw społeczeństwa i towarów pierwszej potrzeby.
Wzrost ceny dobra prowadzi do wzrostu popytu na nie. Dobro Giffena jest dobrem niższego rzędu.
Tutaj efekt dochodowy jest bardzo silny. Prawo popytu mówi, że wraz ze wzrostem ceny danego
dobra lub usługi rosną rozmiary popytu na te dobra w danym momencie czasu i przy założeniu
ceteris paribus. Prawo popytu działa na różnych poziomach. Rozważmy sytuacje całej gałęzi
przemysłu wytwarzającej samochody, w skład której wchodzi analizowany przez nas producent oraz
kilku innych, dużych konkurentów. Przypuśćmy, że główni dostawcy samochodów podnoszą ceny z
powodu podwyżki cen stali. Zgodnie z
(…)
…. Możemy to przedstawić graficznie przez przesunięcie krzywej popytu w prawo lub w lewo.
Relacja wprost występuje dla dóbr normalnych i luksusowych. Dla dóbr niższego rzędu zachodzi
zależność odwrotna (ujemna). Wzrost dochodów nabywców zmniejsza popyt na dobra niższego
rzędu. Wynika to z charakteru tych dóbr, których kupno warunkowane jest wyłącznie trudną
sytuacją materialną nabywców, a nie ich preferencjami. Dobra podrzędne mają zatem substytuty
lepszej jakości. Gdy sytuacja materialna ulega poprawie nabywcy przerzucają się na dobra
znajdujące się wyżej w ich hierarchii preferencji.
3) Następnym czynnikiem współokreślającym popyt na dane dobro są ceny dóbr pozostających
wobec tego dobra w stosunku substytucji lub komplementarności. Dobra substytucyjne to dobra
zastępujące się w zaspokajaniu…
Pojęcie popytu rynkowego
Popyt i funkcje popytu
Pojęcie podaży, prawo podaży, krzywa podaży
Makroekonomia-pytania
Cena - pojęcie i funkcje
Popyt - wykład
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download