chrostowski,podstawy maretingu, pytania i opracowania na egzamin

advertisement
chrostowski,podstawy maretingu, pytania i opracowania na
egzamin.doc
(212 KB) Pobierz
16
1.
Omówić potrzeby człowieka jako jednostki i społeczności przedstawione w
piramidzie Maslowa.

POTRZEBY FIZJOLOGICZNE - najniższego rzędu, które to człowiek zarówno
jako jednostka i jako społeczeństwo musi zaspokoić w pierwszej kolejności.
Człowiek musi posiadać podstawowe warunki do bytowania tzn. Mieć co jeść, gdzie
spać, gdzie się schronić, czym ogrzać, aby w ogóle mógł przetrwać.

POTRZEBY BEZPIECZEŃSTWA – występują po zaspokojeniu potrzeb
fizjologicznych dlatego mogą one udaremnić ich zaspokojenie. Dla jednostki
dotyczy poczucia stabilności finansowej i uczuciowej, pragnienia ochrony przed
zdarzeniami losowymi, poczucie komfortu jako człon społeczny. W człowieku jako
jednostce społeczeństwa ma wymiar obrony względem innych społeczeństw,
ochrony praw narodu.

POTRZEBY SPOŁECZNE(PRZYNALEŻNOŚCI) - w kontekście jednostki
jawią się jako dążenie do stworzenia, albo przynajmniej do przyłączenia się do jakiejś
zdefiniowanej grupy, z którą później się będzie mógł identyfikować. Natomiast W
społeczeństwie na wymiar humanitarny, sprowadza się do wzajemnej pomocy
charytatywnej, potrzeby zaistnienia jako silnie związane i zjednoczone
społeczeństwo, ochrony praw narodu.
 POTRZEBA SZACUNKU I UZNANIA - człowiek jako jednostka dąży do zajęcia
jak najwyższego miejsca, jak najwyższej pozycji w grupie i będzie robił wszystko,
aby być dowartościowanym, cieszyć się szacunkiem uznaniem innych.
 POTRZEBA SAMOREALIZACJI - jednostka: polega na zaspokajaniu swoich ambicji
zawodowych jak również osobistych, podnoszenie kwalifikacji, rozwój zawodowy i
intelektualny.
Jednakże Maslow wymienia jeszcze dwie potrzeby, które wynikają z samorealizacji. Są nimi
wiedza i potrzeba rozumienia rzeczywistości oraz potrzeby estetyczne. Osoby
samorealizujące się są zazwyczaj spontaniczne, twórcze, nie maja problemu z koncentracją.
2. Podstawowy łańcuch zjawisk i działań tworzący istotę koncepcji marketingu.







wszystko zaczyna się od uczucia braku (stan napięcia), jest to pierwszy element, czujemy stan
niezadowolenia,
następuje potem ukształtowanie potrzeby (czego chcemy), jej sprecyzowanie
występuje pojęcie popytu, (znamy potrzebę i posiadamy środki do jej zaspokojenia)
produkt –wszystko to co oferuje rynek i co przyciąga naszą uwagę i może zaspokoić potrzeby,
następuje wymiana – coś za coś, akt otrzymania pożądanego produktu w zamian za coś innego,
potem transakcja – akt prawny,
rynek – miejsce gdzie dokonuje się aktów kupna – sprzedaży, usytuowanie ewentualnych
potencjalnych nabywców.
3. Uniwersalne funkcje wypełniane przez marketing.
 Kupowanie: poszukiwanie i ocena dóbr i usług,
 Sprzedaż: promowanie produktu na rynku,
 Transportowanie: przesuwanie z miejsca produkcji do miejsca sprzedaży,
 Magazynowanie: przechowywanie i utrzymanie wartości produktów,
 Standaryzacja: sortowanie produktów odpowiednio do rodzajów,
 Oznaczanie jakości: poddawanie testom i znakowanie,
 Finansowanie: zapewnienie zasobów finansowych dla działalności,
 Podejmowanie ryzyka: klient kupi lub nie,
 Informacja rynkowa: zbieranie, analiza i podział informacji potrzebnych do planowania
działalności marketingowych i przekazywanie informacji o produkcie.
4. Podmioty gospodarcze i społeczne występujące w marketingu.
 producenci,
 konsumenci,
 specjaliści od marketingu,
 pośrednicy,
 firmy transportowe, firmy badające rynek, f. finansowe, prawne, łączności, reklamowe,
 agencje rządowe np. agencja rynku rolnego.
5. Pięć zasadniczych użyteczności tworzonych przez marketing.
 UŻYTECZNOŚĆ - (Wartość, która polega na zdolności zaspokajania ludzkich
potrzeb)
 FORMA - (Producenci wytwarzają dobra materialne lub niematerialne w wyniku
przekształcania surowców, materiałów i półfabrykatów tak aby nadawały się do
konsumpcji-były dopasowane do potrzeb klienta)
 CZAS - (produkt jest kupowany, kiedy jest na niego popyt (potrzeba))
 ZADANIA - (Wtedy gdy podmiot-firma, instytucja realizuje zadanie zgodnie z
oczekiwaniem konsumenta,tzn. ułatwia lub załatwia za niego również te sprawy
związane z kupnem bądź sprzedażą.
 MIEJSCE - (gdy produkt jest dostarczany do miejsca gdzie klient może go nabyć)
 POSIADANIE - (prawo własności, akt kupna – sprzedaży, daje prawo własności)
6. Specyficzne cechy marketingu dóbr konsumpcyjnych.
 pierwotny charakter popytu-to my generujemy popyt pierwotny, zaspokojenie potrzeb
każdego z nas,
 duża liczba podmiotów reprezentujących popyt,
 wysoki udział indywidualnych decyzji zakupów- wybieramy gdzie chodzimy kupować i co,
 wieloszczeblowa, pośrednia dystrybucja-długa droga od producenta do sprzedawcy,
 znaczna anonimowość kontaktów rynkowych-producent nie wie, do kogo trafi jego towar
 decyzje o zakupie podejmowane są błyskawicznie,
 klient nigdy nie wie co kupuje.
7. Specyficzne cechy marketingu dóbr przemysłowych (inwestycyjnych).
 wtórny charakter popytu (w stos. do popytu na rynku dóbr konsumpcyjnych) tzw. popyt
pochodny,







mało elastyczny charakter popytu i jego duża fluktuacja; (tyle ile potrzeba się zamawia, nie
ma tutaj wpływu dochód)
zespołowy i sformalizowany (odp. procedury np. przetargi) tryb podejmowania decyzji
zakupu – decyzje podejmowane zespołowo, zarząd, zespół ekspertów, o zakupie decyduje
zespół,
ograniczona liczba potencjalnych nabywców i znaczny stopień koncentracji popytu (często
jest tak, że dany wyrób odbiera tylko jeden nabywca, za to dużą jego ilość)
dystrybucja bezpośrednia lub przy wykorzystaniu krótkich kanałów zbytu; bezpośrednio od
producenta do sprzedaży; produkcja just in time, nie ma magazynów
duże znaczenie określonych, wiodących instrumentów marketingowych (np. kredytowanie
dostaw, sprzedaż osobista, atesty produktów np. terminy płatności, reklamy branżowe –
zwykle w branży wszyscy się znają; targi; kongresy itp.)
silne powiązania z rynkami międzynarodowymi (wszędzie wszystko można kupić np. na
telefon, na faks, świat jest otwarty, to wymaga śledzenia kontaktów, stąd targi, wystawy,
prezentacje nowych produktów, teraz również internet,
decyzja – procedury prawne – przetarg, decyzja zespołowa.
8. Dlaczego ludzie kupują usługi? Specyficzne cechy marketingu usług.
Powody korzystania z usług:
 oszczędność czasu np. jazda tramwajem,
 oszczędność pieniędzy, bo w tym czasie wykonujemy pracę gdzie zarabiamy więcej,
 jakość, zaznanie komfortu, prestiż usługi,
 nie potrafimy czegoś zrobić sami
 są konieczne, niezbędne
Marketing usług (jego cechy):
 niematerialny charakter (z reguły produkt poznaje się konsumując go),
 usługi nie mogą być wytwarzane „na skład”, konsumpcja zwykle następuje równocześnie ze
świadczeniem usługi, (sekwencja w wykonywaniu usług – najpierw deser, potem obiad), nie
można ich dać na magazyn, np. wykładu nie można zrobić na zapas,
 realizacja, w zasadzie w miejscu wytwarzania, (za wyjątkiem usług, których istota polega na
transporcie lub przekazie elektronicznym), np. wizyta u fryzjera,
 usługi często są zindywidualizowane i z trudem poddają się standaryzacji, realizowane pod
danego odbiorcę
 często mają charakter świadczenia osobistego, ściśle związanego z osobą konkretnego
wykonawcy (b. istotny jest personel)
9.
10. Kryteria segmentacji na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych.
a) Kryteria odnoszące się do konsumenta:
 społeczno – ekonomiczne (zakładają różne potrzeby i pragnienia ludzi zmieniające się w
zależności od miejsca zamieszkania- efekt różnic kulturowych, społecznych, warunków
ekonomicznych):
zamieszkania,






dochód,
zawód,
wykształcenie,
kryteria
geograficzne,
miejsce
demograficzne: miejsce zamieszkania, wiek, płeć, wielkość rodziny, jej status, rasa,
narodowość,
psychograficzne: styl życia, zainteresowania, opinie, klasa społeczna, osobowość,
geograficzne: miasta, wsie; centrum, peryferia,
 cechy behawioralne okazje, cechy, stopień lojalności, etap gotowości,
b) Kryteria odnoszące się do produktu:
wzorce konsumpcji: częstotliwość użycia, posiadanie substytutów, lojalność wobec marki
warunki zakupu: rodzaj sklepu, czas zakupu, impuls, tzw. okazje, częstotliwość zakupu,
wielkość jednorazowego zakupu
oferowane korzyści: wiedza konsumenta o produkcie, dostrzegane korzyści, predyspozycje i
preferencje konsumentów
11. Podstawowe kryteria segmentacji dóbr przemysłowych(inwestycyjnych).
a) charakterystyka klienta (odbiorcy):








12.
branża, sektor przemysłu, gospodarki do którego należy przedsiębiorstwo,
wielkość przedsiębiorstwa, wielkość odbiorców(jakie mają zatrudnienie, obroty),
lokalizacja geograficzna odbiorców (transport),
charakter procesów technologicznych (pozycja w łańcuchu) i ich poziom zaawansowania,
 lojalność odbiorców.
b) charakterystyka odnośnie produktu(sytuacja zakupu):
charakter inwestycji; poziom i częstotliwość odnowy kapitału (czas zwrotu), np. stocznie –
kapitał długo się zwraca co dużo kosztuje; high-technology – szybko się zwraca, więc jest
tańszy ale i ryzyko jest większe,
sytuacja ekonomiczna firm (zysk, stopa zwrotu płynność finansowa),
główne dostrzegane korzyści: jakość, ciągłość dostaw, serwis,
częstotliwość i wielkość dokonywanych zakupów,
 zysk przypadający na jednostkę zasobów (jaki jest zysk z 1 m2 powierzchni
magazynu).
Przedstaw charakterystyczne krzywe
elastyczności dochodowej popytu.
przedstawiające
różne
rodzaje
Elastyczność dochodowa popytu: Ed=∆P/∆D
 Ed=0 popyt sztywny- dobra podstawowe niezbędne w życiu codziennym, niezależnie od
dochodu popyt na produkty nie zmienia się lub minimalnie się zmienia np. chleb, sól, energia
elektryczna, gazeta codzienna
 0< Ed <1 popyt mało elastyczny- artykuły 1szej potrzeby- podstawowe, gdy dochód wzrośnie
o jakiś procent to popyt wzrośnie o mniejszy procent, np. produkty niezbędne do życiażywność
 Ed =1 popyt proporcjonalny, przyrostom dochodu odpowiada taki sam wzrost popytu
artykuły półluksusowe np. kosmetyki
 Ed >1 popyt elastyczny, ale Ed>>1 popyt doskonale elastyczny, niewielkiemu wzrostowi
dochodów towarzyszy bardzo duży wzrost popytu np. dobra luksusowe

Ed <0 popyt odwrotnie elastyczny- artykuły niższego rzędu, spadek dochodu
powoduje wzrost popytu, dotyczy substytutów.
13. Zasadnicze rodzaje źródeł informacji w badaniach marketingowych.
 pierwotne – dane zbierane specjalnie w ramach badań(w terenie, laboratorium),
 wtórne – dane zawarte w istniejących dokumentach, zbierane do innych celów
(statystyki rządowe, GUS, publikacje naukowe, katalogi firmowe, itp.)
a) badania ciągłe - prowadzone na tej samej lub podobnej próbce co pewien czas w celu
obserwowania zmian we wzorach zachowań nabywczych klientów, badania tego typu
prowadzone są systematycznie. Cześć źródeł informacji jest wykorzystywana w celu
regularnego zbierania danych (monitorowania). Są to najczęściej źródła wtórne w
formie czasopism gospodarczych, raportów rządowych, publikacji izb przemysłowohandlowych, raportów rocznych firm konkurencyjnych. Do badań ciągłych
wykorzystuje się również źródła wewnętrzne, np. raporty sprzedaży, zapisy księgowe,
sprawozdania akwizytorów, zapytania ofertowe. Dane z badań ciągłych służą głównie
do wykrywania potencjalnych zagrożeń ze strony konkurentów, jak pojawienie się
nowych konkurentów, nowych działań z ich strony lub zidentyfikowaniu
sprzyjających okoliczności rynkowych.
b) badania ad hoc- pojedyncze badanie w celu zdobycia odpowiedzi na szczegółowe
pytanie
c) ilościowe- badanie statystyczne na reprezentowanych próbach, dostarczają "twardych"
danych, opisują konsumentów, ich zachowania i postawy, badają związki
przyczynowe, szacują szanse, śledzą zmiany w czasie. Do badań ilościowych należą:
Wywiad kwestionariuszowy, Dzienniczek, Ankieta komputerowa (pytania
prezentowane są respondentom na ekranie, a odpowiedzi wpisywane za pomocą
klawiatury),
d) jakościowe- w celu poznania zachowań konsumentów wyjaśniających wyniki badań
ilościowych (wywiady zogniskowane), wykorzystują szeroki zakres technik
gromadzenia danych, pozwalają odtworzyć i używają języka, którym posługują się
konsumenci, wykorzystują małe, niereprezentatywne próby. Zaliczamy do nich:
Zogniskowany wywiad grupowy, grupy kreatywne, Indywidualne wywiady pogłębione,
Obserwację.
14. Omów zasadnicze rodzaje metod badania opinii konsumentów.
a) badania oparte o obserwację-to metoda gromadzenia informacji polegająca na
dokonywaniu spostrzeżeń w sposób zamierzony i planowy oraz systematyczny w celu
znalezienia odpowiedzi na określone i wyraźnie postawione pytania. Obserwator, czyli
osoba dokonująca spostrzeżeń poddaje obserwacji osoby, zachowania tych osób oraz
przedmioty. Do gromadzenia danych używa się głównie zmysłów, natomiast do rejestracji
służą specjalnie konstruowane arkusze (tzw. dzienniki obserwacji) lub/i kamery. Rozróżnić
można obserwację:jawną i ukrytą, bezpośrednią i pośrednią, uczestniczącą i
nieuczestniczącą.
Obserwacje prowadzi się najczęściej w punktach sprzedaży, oraz innych miejscach
publicznych.
b) badania oparte na wywiadzie zogniskowanym- w wywiadzie zogniskowanym pewna
grupa osób dyskutuje na dany temat. Rozmowa wspomagana jest przez moderatora, którego
zadaniem jest, aby koncentrowała się ona na zasadniczym problemie. Celem wywiadów
zogniskowanych jest zrozumienie problemu konsumenta, jego preferencji oraz postaw.
Założeniem tego typu badań jest ujawnienie przez badanego podczas emocjonalnej dyskusji
swoich odczuć i opinii.
c) badania oparte na wywiadzie kwestionariuszowym i ankiecie- należy do jednych z
najpopularniejszych metod badań społecznych. Szczególnie często jest wykorzystywany
przez ośrodki badań opinii publicznej w badaniach marketingowych. Cechą szczególną tej
techniki jest wykorzystanie komunikacji bezpośredniej między badaczem (lub jego
pośrednikiem – ankieterem) a respondentem. Wywiad kwestionariuszowy, podobnie jak
ankieta należy do wysoko standaryzowanych technik badań społecznych. Oparty jest na
uprzednio przygotowanym kwestionariuszu, który jest ujednolicony i sformalizowany.
d) badania eksperymentalne- -testy - są to badania w których pomiar i metody analiz są
podobne jak w badaniach ilościowych. Pomiar przeprowadzany jest, aby zmierzyć wpływ
bodźca. Wykorzystuje się niereprezentatywne próby celowe (badaną grupę wybiera się ze
względu na cechy istotne dla danego rodzaju eksperymentu lub testu) W badaniach
marketingowych stosuje się testy: konceptu i produktu, akceptacji produktu, nazw i znaków
handlowych, reklamy, symulowanej sprzedaży jak również analizę wrażliwości na cenę czy
optymalizacje produktu.
15. Zaproponuj metodę badania potencjalnych klientów (przyszłych studentów )
Wydziału Mechanicznego – w szkołach średnich.
16. Rozwiń pojęcie marketing mix-5.
Jest zbiorem narzędzi marketingowych, które przedsiębiorstwo stosuje w celu
realizacji zamierzonych celów marketingowych na docelowym rynku działania.
 Produkt (Produkt) cechy charakterystyczne: jakość, styl, marka, opakowanie, rozmiary,
gwarancja, serwis
 Dystrybucja (Place) kanały, miejsce sprzedaży, pokrycie rynku, magazyny, transport
 Promocja (Promotion) reklama, promocje, sprzedaż indywidualna, sponsoring, public
relations
 Cena (Price) cenniki, kredyty, okresy płatności, dyskonta
 Personel (People) kwalifikacje, umiejętności, mobilność, otwartość, zaangażowanie, lojalność
17. Marketingowa koncepcja produktu.
Produkt to dobro, usługa, organizacja, idea, miejsce, a także kwalifikacje i umiejętności
człowieka (oraz ich kombinacje), które można oferować na rynku, ponieważ zaspokajają
określone pragnienia lub potrzeby. Z punktu widzenia nabywcy produkt jest więc sumą
korzyści, które nabywca otrzymuje w zamian za zapłaconą cenę. Z punktu widzenia
sprzedawcy ...
Plik z chomika:
matrixuser
Inne pliki z tego folderu:
ambroziak,techniki wytwarzania -spawalnictwo P, ŚRUBA REGULACYJNA
SPAWANA.docx (873 KB)
 baruk, zarządzanie produkcją, NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA
PRODUKCJĄ.docx (115 KB)
 Baszczuk,ekologia w produkcji przemysłowej, ekologiczne konsekwencje pozyskiwania
energii.doc (292 KB)
 Baszczuk,ekologia w produkcji przemysłowej, techniki proekologicznego smarowania.doc
(203 KB)
 białucki,technologia materiałów inżynierskich L, Statyczna próba rozciągania.docx (116
KB)

Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
PWR - W8 - Informatyka
 W1 -architektura
 W10- mechaniczny
 W11 - PPT
 W12 - wemif
Download