wprowadzenie-do

advertisement
Przedmiot ekonomii, Zasoby, Ekonomia pozytywna i normatywna, Czynniki produkcji, Akumulacja
Amortyzacja itp.
I. WPROWADZENIE DO EKONOMII. 1. PRZEDMIOT EKONOMII- zasoby, rzadkość, krzywa
transformacji. EKONOMIA- jest nauką o procesach gospodarczych, tzn. procesach produkcji,
podziału, wymiany i konsumpcji środków zaspokojenia potrzeb ludzkich. Stara się ona wykrywać i
opisywać pewne ogólne prawidłowości rządzące tymi procesami. Te prawidłowości opisywane są
mianem praw ekonomicznych. Przedmiotem ekonomii-jest gospodarowanie,czyli ludzi. Istotnym
uwarunkowaniem tej działalności jest ograniczoność zasobów gospodarczych, z których ludzie
korzystają. Ekonomia pokazuje, w jaki sposób ludzie, działając w różnych warunkach społecznogospodarczych, korzystają z tych ograniczonych zasobów, jak ich używają do produkcji dóbr i
świadczenia usług, jak je rozdzielają pomiędzy różne, mniej lub bardziej konkurencyjne wobec
siebie zastosowania, a także czym się kierują dokonując tego typu wyborów. Główne działy
ekonomii to mikroekonomia i makroekonomia. Mikroekonomia- bada przede wszystkim
poszczególne elementy tworzące gospodarkę, takie jak: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa,
sektory i gałęzie danej gospodarki, rynki określonych produktów i usług. Bada czynniki wpływające
na kształtowanie się wielkości produkcji i podaży poszczególnych produktów i usług, rozmiarów
popytu na nie oraz wysokość ich cen. Makroekonomia- zajmuje się analizą gospodarki jako całości.
Bada ona m.in. czynniki wpływające na poziom i zmiany takich wielkości ekonomicznych, jak np.
całkowita produkcja i konsumpcja w danej gospodarce, łączna podaż produktów i usług, globalny
popytna nie, ogólny poziom ich cen, globalne zatrudnienie i inwestycje, dochody i wydatki budżetu
państwa. ZASOBY W celu zaspokojenia potrzeb i przynajmniej częściowej realizacji
zapotrzebowania na dobra, człowiek
WPROWADZENIE DO EKONOMII.
PRZEDMIOT EKONOMII- zasoby, rzadkość, krzywa transformacji.
EKONOMIA- jest nauką o procesach gospodarczych, tzn. procesach produkcji, podziału, wymiany i
konsumpcji środków zaspokojenia potrzeb ludzkich. Stara się ona wykrywać i opisywać pewne
ogólne prawidłowości rządzące tymi procesami. Te prawidłowości opisywane są mianem praw
ekonomicznych.
Przedmiotem ekonomii-jest gospodarowanie,czyli ludzi. Istotnym uwarunkowaniem tej działalności
jest ograniczoność zasobów gospodarczych, z których ludzie korzystają.
Ekonomia pokazuje, w jaki sposób ludzie, działając w różnych warunkach społecznogospodarczych, korzystają z tych ograniczonych zasobów, jak ich używają do produkcji dóbr i
świadczenia usług, jak je rozdzielają pomiędzy różne, mniej lub bardziej konkurencyjne wobec
siebie zastosowania, a także czym się kierują dokonując tego typu wyborów.
Główne działy ekonomii to mikroekonomia i makroekonomia.
Mikroekonomia- bada przede wszystkim poszczególne elementy tworzące gospodarkę, takie jak:
gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, sektory i gałęzie danej gospodarki, rynki określonych
produktów i usług. Bada czynniki wpływające na kształtowanie się wielkości produkcji i podaży
poszczególnych produktów i usług, rozmiarów popytu na nie oraz wysokość ich cen.
Makroekonomia- zajmuje się analizą gospodarki jako całości. Bada ona m.in. czynniki wpływające
na poziom i zmiany takich wielkości ekonomicznych, jak np. całkowita produkcja i konsumpcja w
danej gospodarce, łączna podaż produktów i usług, globalny popytna nie, ogólny poziom
(…)
…, pod wpływem wzrostu ceny dobra Y)
E = 0 - są to dobra niezależne ( nie wpływają na siebie).
ELASTYCZNOŚĆ DOCHODOWA POPYTU (EDP)- jeżeli rozpatrujemy wpływ zmian dochodów
kupujących na rozmiary popytu na dobro X.
% ΔQDx % ΔQDx QDx ΔQDx DP
EDP = ----------- EDP = ------------ = ------------ . --------% ΔDPΔ DP ΔDPQDx DP
Elastyczność dochodowa popytu jest:
liczbą dodatnią dla dóbr normalnych, liczbą ujemną…
…
ED = -------------------------------------------------------------procentowa zmiana czynnika wpływającego na popyt.
CENOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU (Ep)- jeśli czynnik wpływający na zmianę rozmiarów
popytu na dobro X jest cena dobra X. % ΔQDx
procentowa zmiana wielkości popytu % ΔQDx QDx Δ QDx Px
Ep = ------------------------------------------------ = ------------ Ep…
… - cena końcowa
-----------------------------------------cena początkowa
współczynnik cenowej elastyczności popytu między punktami, tzw. współczynnik elastyczności
łukowej, który oblicza się między 2 konkretnymi punktami wg wzoru:
popyt początkowy - popyt końcowy
---------------------------------------------½ (popyt początkowy + popyt końcowy)
Ep łuk…
…. BEZROBOCIE I JEGO RODZAJE.
Zasoby siły roboczej- obejmują osoby w wieku produkcyjnym zdolne do pracy i gotowe do jej
podjęcia na typowych warunkach istniejących w gospodarce. Współczynnik aktywności
zawodowej- to relacje między zasobami siły roboczej a liczbą ludności w wieku produkcyjnym. Im
wyższy ten współczynnik, tym większa część ludności w wieku produkcyjnym chce pracować
zawodowo.
Wysokość współczynnika aktywności zawodowej zależy od szeregu czynników:
poziom i zmiany stawek płac, preferencje jednostek w zakresie kształcenia, modelu rodziny,
liczby dzieci w rodzinie i sposobu ich wychowywania, a także możliwość znalezienia pracy. Grupę
zatrudnioną- tworzą ci, którzy pracują, tzn. wykonują pracę najemną, pracują na własny r-ek.
Grupę bezrobotnych- tworzą ci, którym nie udało się znaleźć miejsca…
… popytowi na siłę roboczą, jak i w sytuacji nierównowagi rynkowej na rynku pracy. (Obejmuje
bezrobocie frykcyjne i strukturalne),
bezrobocie frykcyjne- jest nieredukowalnym minimum bezrobocia w gospodarce. Powstaje w
związku z powolnością przymusową struktury podaży siły roboczej i struktury popytu na siłę
roboczą na niedoskonale funkcjonalnym rynku pracy.
bezrobocie strukturalne- powstaje z niedopasowań…
…%,
inflacja krocząca- -\\- od 5-10%,
inflacja galopująca- -\\- od 10-50%,
hiperinflacja- gdy wynosiło więcej niż 100%.
PRZYCZYNY INFLACJI:
IV. MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA.
HANDEL ZAGRANICZNY- pojęcie i struktura.
HANDEL ZAGRANICZNY- to eksport i import towarów, usług, przepływów kapitału, technologii,
siły roboczej.
Eksport- jest sprzedażą towarów krajowych za granicę.
Import- jest kupnem towarów…
Granica możliwości produkcyjnych
Mechanizm rynkowy 1
Mechanizm rynkowy
Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Reprodukcja rozszerzona
Popyt, podaż i rynek
Popyt, podaż i rynek
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download