Ekonomia dla prawników

advertisement
Ekonomia dla prawników
1. Zagadnienia
wstępne
(Pojęcie
Ekonomii.
Mikroekonomia
a
Makroekonomia. Ekonomia pozytywna i normatywna. Błędy popełniane w
ekonomii)
2. Rynek – mechanizm rynkowy
3. Popyt (Popyt i czynniki go określające. Prawo popytu. Krzywa popytu.
Nietypowe krzywe popytu. Pozacenowe determinanty popytu.)
4. Podaż (Podaż i czynniki ją określające. Prawo podaży. Krzywa podaży.
Nietypowe krzywe popytu. Pozacenowe determinanty podaży.)
5. Równowaga na rynku popytu i podaży. (Cena równowagi rynkowej.
Nadwyżka i niedobór.)
6. Naruszenia i błędy rynku.
7. Elastyczność cenowa popytu (Współczynnik dochodowej elastyczności
popytu. Doskonale nieelastyczny a doskonale elastyczny towar.)
8. Elastyczność dochodowa popytu (Współczynnik dochodowej elastyczności
popytu. Dobra normalne i podrzędne.)
9. Elastyczność cenowa podaży (Współczynnik cenowej elastyczności podaży)
10.Teoria zachowania konsumenta (Potrzeby. Dobra ekonomiczne.
Zaspokajanie potrzeb.)
11.Przedsiębiorstwo (Pojęcie i rodzaje przedsiębiorstw)
12.Konkurencja doskonała (Pojęcie. Równowaga przedsiębiorstwa w
warunkach konkurencji doskonałej.)
13.Monopol czysty (Pojęcie. Równowaga przedsiębiorstwa
monopolistycznego.)
14.Konsumpcja (Pojęcie i funkcja konsumpcji)
15.Oszczędności (Pojęcie i funkcja oszczędności)
16.Inwestycje (Pojęcie)
17.Dochód narodowy (Pojęcie i sposoby obliczania PKB. PNB. PNN. Dochód
narodowy. PKB per capita.)
18.Metody liczenia
19.Cykliczny rozwój gospodarki (Pojęcie cyklu koniunkturalnego. Fazy cyklu.
Teorie cyklu)
20.Polityka fiskalna (Aktywna i pasywna polityka fiskalna)
21.Narzędzia polityki fiskalnej
22.Pieniądz (Pojęcie i funkcje pieniądza. Formy pieniądza.)
23.Banki (Funkcje banku centralnego. Instrumenty oddziaływania banku
centralnego na podaż pieniądza.)
24.Inflacja (Pojęcie. Rodzaje. Społeczno-ekonomiczne skutki inflacji.)
25.Polityka monetarna
Literatura:
1. R. Milewski, Elementarne zagadnienia ekonomii, Warszawa 1999.
(Rozdział I, V, VII, XIII, XIV, XVI)
2. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii Ćwiczenia i zadania,
Warszawa 2006.
Literatura uzupełniająca
1. S. Marciniak, Makro- i Mikroekonomia, Warszawa 2013.
2. P. Samuelson, W. Nordhaus, Ekonomia, Poznań 2012.
Download