Analiza rynku dóbr i usług konsumpcyjnych

advertisement
Konspekt zajęć
z Analizy rynku dóbr i usług konsumpcyjnych
1. Nazwa przedmiotu: Analiza rynku dóbr i usług konsumpcyjnych
2. Liczba godzin: 30
3. Przedmiot należy do grupy: wykład do wyboru
4. Prowadzący: dr Ewa Kusideł
5. Katedra: Ekonometrii Przestrzennej UŁ
6. Termin i miejsce odbywania zajęć: wtorek, g. 18.30-2000, sala T1
7. Dyżur wykładowcy: wtorki, 1730-1830, pokój A34
8. Przedmiot obejmuje: 30 godzin wykładu
9. Treści programowe przedmiotu:
1. Popyt, podaż i równowaga rynkowa:
a. czynniki determinujące podaż na produkty i usługi przedsiębiorstw,
b. czynniki determinujące popyt na produkty i usługi przedsiębiorstw,
c. korelacje pomiędzy popytem (podażą) i czynnikami go determinującymi
wynikające z teorii ekonomi,
2. Szacowanie i weryfikacja statystyczna funkcji popytu:
a. rodzaj i dostępność danych rynkowych,
b. indeksy cen i ich rola w analizie popytu
c. postacie analityczne funkcji popytu,
d. problemy związane z prognozowaniem popytu na podstawie oszacowanych
równań.
3. Elastyczności popytu:
a. trzy sposoby liczenia elastyczności,
b. elastyczności zwykłe i mieszane,
c. użytecznośc elastyczności popytu w decyzjach biznesowych:
i. ocena skuteczności projektowanych działań marketingowych,
ii. maksymalizacja utargu całkowitego firmy,
iii. lokalizacja przestrzenna firmy.
4. Zarządzanie projektem badania rynkowego za pomocą technik sieciowych:
Literatura do omawianego przedmiotu:
Podstawowa:
Jajuga Krzysztof, [1998], Ekonometria, Metody i analiza problemów ekonomicznych,
Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław
Uzupełniająca:
Daszkowska Marianna, [1998], Usługi. Produkcja, rynek, marketing, PWN,
Warszawa;
Hanna Nessim, M. Robert Dogde, [1997], Kształtowanie cen. Strategie i procedury,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa;
Kaczmarczyk Stanisław, [2003], Badania marketingowe. Metody i techniki., PWE,
Warszawa;
Kramer Józefa (red.), [1999], Zachowania podmiotów rynkowych., PWE, Warszawa;
Kusideł E.,[1998], Funkcje popytu, Studia Kupieckie 1/98, Zgierz;
Lubiński Marek, [2002], Analiza koniunktury i badanie rynków, Dom Wydawniczy
Elipsa, Warszawa;
Mruk Henryk (red.), [2003], Analiza Rynku, PWE, Warszawa;
Pierścionek Zdzisław, [2001], Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa;
Rószkiewicz Małgorzata, [2002], Metody ilościowe w badaniach marketingowych,
PWN, Warszawa;
Sudoła Stanisława, Jadwiga Szymczak, Haffer Mirosław (red), [2000], Marketingowe
testowanie produktów, PWE, Warszawa
Szreder Mirosław, Krzykowski Grzegorz, [2005], Znaczenie informacji spoza próby w
badaniach statystycznych, [w:] Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie
wzrostu gospodarczego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot
Tyszka
Tadeusz
[red],
[2004],
Psychologia
ekonomiczna,
Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Wrzosek
Wojciech,
[1998],
Funkcjonowanie
Ekonomiczne, Warszawa
Nauka przedmiotu zakończona jest: zaliczeniem.
Rynku,
Polskie
Wydawnictwo
Download