Zagadnienia mikro 30 godz - e

advertisement
Zagadnienia z mikroekonomii I i mikroekonomii II wykład 30 godzin:
Mikroekonomia I (pierwszy semestr)
WSTĘP
1) Problem względnego niedoboru, rodzaje dóbr (dobra wolne, ekonomiczne, konsumpcyjne,
czynniki produkcji), krzywa możliwości produkcyjnych, koszt alternatywny.
RYNEK
2. Popyt, wielkość popytu, krzywa popytu, determinanty popytu, paradoks Giffena i Veblena.
3) Podaż, wielkość podaży, krzywa podaży, determinanty podaży prawo podaży.
4) Równowaga rynkowa oraz umiejętność jej analizy przy pomocy modeli równowagi cząstkowej
5) Elastyczność popytu:
- prosta cenowa elastyczność popytu: umiejętność jej obliczenia oraz interpretacja współczynnika
elastyczności popytu,
- dochodowa elastyczność popytu: umiejętność jej obliczenia interpretacja współczynnika
elastyczności popytu (dobra: normalne, niższego rzędu, podstawowe i luksusowe)
- krzyżowa elastyczność popytu: umiejętność jej obliczenia interpretacja współczynnika (substytuty i
dobra komplementarne)
6) Krzywe o różnych stopniach elastyczności popytu oraz determinanty elastyczności popytu.
7) Elastyczność podaży, jej determinanty oraz krzywe o różnych stopniach elastyczności,
8) Ceny administrowane (maksymalne i minimalne)
KONSUMENT:
9) Ogólne założenia teorii gospodarstwa domowego (konsumenta)
10) Pojęcia: użyteczność, użyteczność całkowita i krańcowa.
11) Zależności pomiędzy użytecznością całkowita i krańcową (wykresy)
12) Pierwsze i drugie prawo Gossena
13)Nadwyżka konsumenta.
14) Aksjomaty racjonalnego postępowania i krzywa obojętności wyprowadzona na ich podstawie
(definicja i obraz graficzny)
15) Krańcowa stopa substytucji.
16) Cechy krzywych obojętności.
17) Linia budżetu (def. oraz determinanty określające jej położenie).
18) Punkt równowagi gospodarstwa domowego.
19) Prawo Engla i krzywe Engla dla poszczególnych rodzajów dóbr.
20) Popyt indywidualny: efekt substytucyjny i dochodowy w ujęciu Hicksa dla różnych rodzajów
dóbr.
Mikroekonomia II (drugi semestr)
TEORIA PRZEDSIĘBIORSTWA:
21) Założenia neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa
22) Co to jest krótki i długi czas w ekonomii, oraz podział czynników produkcji na stałe i zmienne.
23) Malejące przychody oraz przedstawienie krzywej Knight’a.
24) Def. i zwór produktu przeciętnego i krańcowego
25) Zależność pomiędzy produktem: całkowitym, przeciętnym i krańcowym
26) Izokwanty , izokoszty, MRTS (definicje wzory oraz obrazy graficzne)
27) Pojęcie kosztów i ich rodzaje: koszty księgowe, rzeczywiste koszty ekonomiczne koszty w długim i
krótkim okresie
28)Koszt krańcowy wzór i definicja
29) Wykresy kosztów FC , AFC, VC , TC ,ATC ,AVC oraz MC
30) Techniczne optimum wielkości produkcji.
31 ) Długookresowy koszt przeciętny oraz korzyści i niekorzyści skali produkcji.
MODELE RYNKU
32) konkurencja doskonała konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny
33) przyczyny powstawania monopoli i jego rodzaje.
RÓWNOWAGA PRZEDSIĘBIORSTWA
34) Pojęcia: utarg całkowity, utarg przeciętny i utarg krańcowy.
34) Zależności pomiędzy TR, AR, MR w modelu doskonałej konkurencji i monopolu.
35) Optimum ekonomiczne w modelu doskonałej konkurencji w długim i krótkim okresie (wykresy,
warunki równowagi, analiza)
36) Optimum ekonomiczne w modelu monopolu (wykresy, warunki równowagi, analiza).
37) Optimum ekonomiczne w konkurencji monopolistycznej (wykresy, warunki równowagi, analiza)
38) Oligopol (analiza wykresu ze złamaną krzywa popytu)
RYNEK CZYNNIKÓW WYTWÓRCZYCH (RYNEK PRACY)
39) Podmiotowy i funkcjonalny podział dochodów
40) Wartość produktu krańcowego pracy
41) Popyt na pracę i podaż pracy
42) Równowaga na rynku pracy
43) Monopolizacja na rynku pracy.
ALOKACJA PARETOOPTYMALNA I RODZAJE ZAWODNOŚCI RYNKU
44) Kryterium Pareto i optimum Pareto,
45) Cechy alokacji paretooptymalnej,
46) Rodzaje zawodności rynku
Download