testy-mikroekonomia-dr-s-swazdzba

advertisement
9
"1. Obiektywnym, naukowym objaśnianiem zasad funkcjonowania gospodarki zajmuje się:
2. Krzywa możliwości produkcyjnych (krzywa transformacji) jest na ogół:
Wypukła
"13. Nachylenie krzywych obojętności mówi nam o:
14. Zmiana ceny jednego z dwóch dóbr powoduje:
linii budżetowej w górę
TESTY Z MIKROEKONOMII - PROF. DR HAB. STANISŁAW SWADŹBA
ZESTAW A
Obiektywnym, naukowym objaśnianiem zasad funkcjonowania gospodarki zajmuje się:
Ekonomia pozytywna
Ekonomia normatywna
Mikroekonomia
Makroekonomia
Krzywa możliwości produkcyjnych (krzywa transformacji) jest na ogół:
Wklęsła
Wypukła
Zależy od rodzaju produktu
Zwolennikiem gospodarki nakazowej był:
A. Smith
D. Ricardo
K. Marks
Ilość dobra, jaką nabywca chce kupić przy różnych cenach to:
Popyt
Podaż
Cena
Cena równowagi rynkowej
Krzywa podaży jest funkcją
Stałą
Malejącą
Rosnącą
Nie da się określić
Gdy cena jest większa od ceny równowagi to pojawia się:
Nadwyżka popytu
Nadwyżka podaży
Popyt = podaż
Wzrost dochodu powoduje:
Spadek popytu na dobra niższego rzędu
Spadek popytu na dobra luksusowe
Wzrost popytu na dobra niższego rzędu
Cenowa, mieszana elastyczność popytu jest to stosunek:
Względnej zmiany popytu do względnej zmiany dochodu
Względnej zmiany ceny dobra X do względnej zmiany popytu na dobro Y
Względnej zmiany popytu na dobro X do względnej zmiany ceny dobra Y.
Jeżeli wskaźnik elastyczności popytu dochodowy =3, to mamy do czynienia z artykułami:
Wyższego rzędu (luksusowe)
Pierwszej potrzeby
Komplementarnymi
Substytucyjnymi
Jeżeli wskaźnik elastyczności cenowej wynosi -2 lub 1, to:
Wzrost ceny o 2% spowoduje spadek popytu o 2%
Wzrost ceny o 2% spowoduje wzrost popytu o 2%
Wzrost ceny o 2% spowoduje wzrost popytu o 4% (lub)
Wzrost ceny o 2% spowoduje spadek popytu o 4%
Maksymalne kombinacje ilościowe dwóch dóbr, które może nabyć konsument przy danych
dochodach i danych cenach pokazuje nam:
Krzywa transformacji
Krzywa obojętności
Linia jednakowego kosztu
Linia budżetowa
Krańcowa stopa substytucji to liczba:
Dodatnia
Ujemna
Może być dodatnia lub ujemna
Nachylenie krzywych obojętności mówi nam o:
Gustach konsumenta
Relacji cenowej dwóch dóbr
Nie ma znaczenia dla interpretacji krzywych
Zmiana ceny jednego z dwóch dóbr powoduje:
Przesunięcie równoległe linii budżetowej w górę
Przesunięcie równoległe linii budżetowej w dół
Zmianę nachylenia linii budżetowej
Zmianę nachylenia krzywej obojętności
Koszt alternatywny to inaczej:
Koszt utraconych możliwości
Koszt księgowy
Koszt całkowity
Koszt krańcowy
Zysk ekonomiczny (nadzwyczajny) występuje wtedy, gdy:
Zysk księgowy = koszty alternatywne
Zysk księgowy > koszty alternatywne
(…)
…
Fiskalną
Wyróżniamy miary elastyczności
Cenową elastyczność popytu
Mieszaną elastyczność podaży
Dochodową elastyczność popytu
Cenową elastyczność podaży
Krzyżową elastyczność popytu
Krzywa obojętności:
Pokazuje wszystkie kombinacje różnych ilości dóbr dostarczających takiej samej użyteczności
całkowitej
Ma nachylenie dodatnie
Jest wypukła w stosunku do początku układu współrzędnych
Pokazuje…
… produkcji, przy którym utargi krańcowe (MR) zrównają się z kosztami krańcowymi (MC) pod
warunkiem, że:
Cena jest większa lub równa długookresowym kosztom przeciętnym
Cena jest większa lub równa długookresowym kosztom przeciętnym stałym
Cena jest większa lub równa długookresowym przeciętnym kosztom zmiennym
Izokwanta jest to:
Krzywa możliwości produkcyjnych
Linia jednakowego produktu
Linia jednakowego kosztu
Krzywa obojętności
Względna łatwość wejścia na rynek oraz duża rola konkurencji nie cenowej to cechy
Konkurencji doskonałej
Konkurencji monopolistycznej
Oligopolu
Monopolu
Krzywa utargu całkowitego w monopolu osiąga maksimum, gdy:
Utarg przeciętny = utarg krańcowy
Utarg przeciętny =0
Utarg krańcowy =0
Na rynku czynników wytwórczych gospodarstwa domowe kształtują ich:
Popyt
Podaż
Zarówno popyt…
…:
Wzrost dochodu
Spadek cen dobra A i B
Wzrost dochodu lub spadek cen dobra A i B
Zysk nadzwyczajny to zysk:
Nieprzekraczający dochodu, jaki właściciel przedsiębiorstwa mógłby otrzymać w postaci odsetek
kładąc swój kapitał do banku
Równy temu dochodowi
Zysk księgowy
Koszt krańcowy (MC) i utarg krańcowy (MR) określają rozmiary produkcji przedsiębiorstwa.
Produkcję należy zwiększyć, jeżeli:
MR>MC
MR<MC
MR…
… (MKPL) w warunkach:
Konkurencji doskonałej
Konkurencji monopolistycznej
Oligopolu
Monopolu
Gdy efekt substytucyjny jest większy od efektu dochodowego to wzrost płacy realnej skłania do:
Zwiększenia godzin pracy
Zmniejszenia godzin pracy
Rezygnacji z pracy w ogóle
Jeżeli płaca minimalna jest wyższa od płacy przy poziomie równowagi to istnieje tendencja do:
Spadku bezrobocia
Wzrostu bezrobocia…
… w przedsiębiorstwie
Wielkość produkcji w gospodarce narodowej
Poziom płacy realnej
Poziom kosztów związany z zatrudnieniem
Poziom dochodów niezwiązanych z pracą
Silne związki zawodowe i państwowe, które ustalają płacę minimalną na wysokim poziomie
wpływają na:
Wzrost płacy i spadek popytu na pracę
Wzrost płacy i wzrost popytu na pracę
Spadek płacy i spadek popytu na pracę Spadek płacy i wzrost popytu na pracę…
… okresie przedsiębiorstwo wybiera poziom produkcji, przy którym MR=MC (ogólna zasada) pod
warunkiem, ze przy tym poziomie produkcji cena jest:
Nie większa niż krótkookresowe koszty zmienne
Większa niż krótkookresowe koszty zmienne
Nie większa niż krótkookresowe koszty całkowite
Monopol i monopson wpływają na:
Obniżenie popytu na pracę
Wzrost popytu na pracę
Nie mają wpływu na popyt na pracę
Renta…
Maksymalizacja zysku w przedsiębiorstwie
Krzywe popytu i podaży - omówienie
Krzywe popytu i podaży
Rynek pracy 2 - Monopson
Ekonomia - Konkurencja doskonała i pełny monopol - omówienie
Konkurencja doskonała i pełny monopol.
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download