id4829-egzamin-z-mik..

advertisement
DSFRiU zaoczne
Imię i nazwisko: ................................................................
Numer indeksu: .............................
MIKROEKONOMIA - egzamin
I – Oceń, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe – odpowiedź krótko
uzasadnij:
A/ .................... Krzywa możliwości produkcyjnych jest zbiorem kombinacji dóbr,
których wytworzenie jest możliwe przy pełnym wykorzystaniu zasobów.
B/ .................. Mapa krzywych obojętności składa się z krzywych obojętności o różnym
poziomie użyteczności krańcowej.
C/ .................. Jeżeli dobro X jest dobrem normalnym, a dobro Y – podrzędnym,
wówczas krzywa dochodowo-konsumpcyjna ma nachylenie ujemne.
D/ ................... Izokwanta jest zbiorem punktów reprezentujących różne kombinacje
czynników produkcji o takim samym koszcie całkowitym.
H/ .................... Monopson zwiększa zatrudnienie aż do momentu zrównania się
przychodu krańcowego pracy z kosztem krańcowym pracy.
II – Testy wyboru:
*/ Jeżeli współczynnik elastyczności dochodowej popytu = 1,25 to 10%-owy wzrost
dochodu wywoła:
a/ słabą reakcję konsumentów
b/ 12,5%-owy wzrost popytu
c/ 1,25%-owy wzrost popytu
d/ brak danych do udzielenia odpowiedzi.
*/ Które sformułowanie nie jest prawdziwe dla przedsiębiorstwa działającego
w warunkach konkurencji doskonałej, optymalizującego wynik finansowy:
a/ Kk = Kp
b/ Kk = cena
c/ cena = utarg krańcowy
d/ cena = Utarg przeciętny.
*/ Które z poniższych stwierdzeń nie dotyczy popytu na rynku monopolu pełnego:
a/ utarg krańcowy jest większy od utargu przeciętnego
b/ utarg krańcowy wzrasta, gdy wzrasta utarg przeciętny
c/ popyt jest mniej niż doskonale elastyczny
d/ utarg przeciętny wzrasta, gdy produkcja przedsiębiorstwa maleje.
*/ Firma osiągnie zysk z zatrudnienia tych pracowników, których wartość produktu
krańcowego będzie:
a/ równa stawce płacy
b/ większa od stawki płacy
c/ mniejsza od stawki płacy
d/ żadna odpowiedź nie jest prawdziwa.
III – Zadania:
*/ Wzrost ceny wyrobu „A” z 15 zł do 20 zł wywołał wzrost popytu na dobro „B”
z 50 sztuk do 75 sztuk.
Ustal poziom współczynnika elastyczności cenowej popytu mieszanej i skomentuj
uzyskany wynik:
IV - */ Przedstaw punkt równowagi konsumenta i wyjaśnij, dlaczego wyznacza on
optymalny zestaw dóbr konsumpcyjnych:
*/
Przedstaw model dwuczynnikowej funkcji produkcji:
*/ Przedstaw punkt niwelacji i punkt zamknięcia przedsiębiorstwa
wolnokonkurencyjnego:
*/ Przedstaw model doskonałego różnicowania cen w monopolu:
*/ Przedstaw model przywództwa cenowego firmy o najniższych kosztach wytwarzania
w oligopolu:
*/ Przedstaw funkcjonowanie kartelu pracodawców:
Download