Modele konkurencji rynkowej – konkurencja doskonała

advertisement
Rodzaje struktur rynkowych
Plan wykładu
1.
2.
3.
4.
5.
Definicja i rodzaje struktur rynkowych
Cechy konkurencji doskonałej
Cechy monopolu
Cechy konkurencji monopolistycznej
Cechy oligopolu
Definicja i rodzaje struktur
rynkowych
Gałąź
jest
zbiorem
wszystkich
przedsiębiorstw, które wytwarzają te sam
produkt.
Struktura rynkowa jest wyznaczana na
podstawie:
liczbę firm działających na rynku
możliwości wejścia nowych firm na rynek
stopnia zróżnicowania produktów
możliwości wpływania przez firmy na cenę
Wyróżnia
się
następujące
struktur rynkowych:
konkurencję doskonałą
konkurencję monopolistyczną
oligopol
monopol
rodzaje
Trzy ostatnie struktury określa się jako
konkurencję niedoskonałą.
Cechy konkurencji doskonałej
Konkurencja doskonała charakteryzuje
się:
1. Na rynku występuje bardzo wielu
sprzedających i kupujących. Każdy
z producentów posiada znikomy udział
w rynku i zmiana przez nich wielkości
produkcji nie wpływa na zmianę rynkowej
podaży.
2. Oferowany na rynku produkt jest
homogeniczny
(jednorodny,
standaryzowany, identyczny). W związku
z tym sprzedający nie mogą na rynku
konkurować ze względu na cechy
produktu. Reklama jest więc zbędna.
3. Cena na rynku jest taka sama. Rynek
jest dawcą ceny, zaś sprzedający są
jej biorcą i nie mają na jej ustalanie
żadnego wpływu.
4. Rynek
jest
przejrzysty.
Klienci
posiadają
doskonałą
informację
o cechach, cenie i dostępności produktu,
zaś
sprzedający
o
gustach
i preferencjach konsumentów oraz
o kosztach.
5. Istnieje łatwość wejścia na rynek
i wyjścia z niego oraz doskonała
mobilność
czynników
wytwórczych
pomiędzy gałęziami.
Funkcja
popytu
na
produkty
pojedynczego
przedsiębiorstwa jest pozioma i pokrywa się z funkcją utargu
(przychodu) krańcowego
Wielkość
produkcji
(Q)
Cena (P)
0
Utarg
(przychód)
całkowity
(TR=P*Q)
Utarg
(przychód)
krańcowy
(MR)
0
1
20
20
20
2
20
40
20
3
20
60
20
4
20
80
20
5
20
100
20
6
20
120
20
7
20
140
20
8
20
160
20
9
20
180
20
10
20
200
20
cena (P) i utarg (przychód) krańcowy (MR)
6.
D = MR
20
ilość dobra (Q)
Cechy monopolu
Monopol
pełny
następujące cechy:
(czysty)
posiada
1. Na rynku działa jeden producent
(sprzedawca) i wielu kupujących. Jeżeli
po stronie popytu występuje jeden
podmiot, zaś po stronie podaży jest wiele
podmiotów, to taką strukturę określa się
monopsonem (monopol popytu).
2. Monopolista jest dawcą i twórcą ceny.
Funkcja popytu na produkty monopolisty
jest jednocześnie funkcją popytu na
produkty całej gałęzi.
3. Produkty
mogą
być
zarówno
jednorodne jaki skomplikowane. Nie
posiadają bliskich substytutów.
4. Uczestnicy
rynku
posiadają
doskonałą informację. W przypadku
monopolu podaży monopolista zna popyt
na wytwarzane przez siebie dobro,
a w przypadku monopolu popytu ma
rozeznanie w zapotrzebowaniu.
5. Występują trudne do
bariery wejścia na rynek.
pokonania
Rodzaje barier
1. Prawne
a) Rząd lub władze lokalne mogą przyznać
wyłączność jednej firmie na produkcje
danego dobra lub świadczenia usługi.
Może to wynikać z prowadzenia przez
rząd
protekcjonistycznej
polityki,
polegającej na ochronie krajowego
producenta przed napływem towarów
z zewnątrz.
b) Przedsiębiorstwo
może
być
właścicielem patentu, licencji, znaków
towarowych, dzięki czemu zdobywa
dominującą pozycje na rynku.
2. Przedsiębiorstwo jako jedyne może
posiadać
dostęp
do
rzadkich,
występujących w niewielkiej ilości
bogactw mineralnych.
3. Ekonomiczne
W długim okresie koszty przeciętne
maleją bardzo znacznie wraz ze
wzrostem produkcji i z tego powodu
działalność
więcej
niż
jednego
przedsiębiorstwa nie jest ekonomicznie
uzasadniona. Taki monopol nazywany
jest naturalnym.
Wielkość
produkcji
(Q)
Cena (P)
Utarg
(przychód)
całkowity
(TR=P*Q))
Utarg całkowity
a utarg krańcowy
Utarg
(przychód)
krańcowy
(MR)
1
30
30
2
25
50
20
3
20
60
10
4
15
60
0
5
10
50
-10
6
5
30
-20
Utarg całkowity (TR), utarg
krańcowy (MR)
70
60
50
40
30
20
10
0
-10 0
1
2
3
4
-20
-30
Wielkość produkcji (Q)
5
6
7
Popyt a utarg krańcowy
Popyt i utarg krańcowy
40
30
20
D
10
0
0
1
2
3
4
5
6
Ilość dóbr
-10
MR
-20
-30
7
Cechy konkurencji
monopolistycznej
Konkurencja
monopolistyczna
posiada następujące cechy:
1.Na rynku istnieje bardzo wielu
sprzedających i kupujących
2.Bardzo łatwo jest wejść na rynek
3. Produkty wytwarzane na rynku nie są
jednorodne. Różnią się między sobą
cechami użytkowymi (kolor, dodatkowe
wyposażenie, usługi posprzedażne, itp.)
4. Producenci i konsumenci posiadają
doskonałe informacje o rynku.
Przykłady konkurencji
monopolistycznej
Przykładem konkurencji doskonałej mogą
być małe sklepy osiedlowe, które dzięki
dogodnemu położeniu mogą ustalać wyższe
ceny niż w supermarkecie.
Innym przykładem są restauracje, które
różnią się wystrojem, menu czy również
położeniem, dzięki czemu mogą różnicować
ceny.
Poszczególne firmy nie mają szans na
przejęcie rynku. Muszą się liczyć z tym, że
wysokie zyski w krótkim okresie przyciągają
przedsiębiorstwa spoza gałęzi i w długim
okresie zyski będą spadały.
Ważnym elementem walki o klienta jest
różnicowanie produktów i promocja
sprzedaży, która pomaga w dotarciu do
nowych klientów.
Cechy oligopolu
1. W gałęzi występuje niewielu producentów
i wielu kupujących. Jeżeli na rynku
występuje dwóch producentów to taką
strukturę określa się duopolem. Jeżeli po
stronie popytu znajduje się kilku
odbiorców to taka struktura nazywa się
oligopsonem.
2. Występują bariery wejścia na rynek
zarówno o charakterze technologicznym
jak i ekonomicznym.
3. Produkty,
które
są
wytwarzane
w oligopolu są zarówno jednorodne jak
i zróżnicowane. Częściej w praktyce
spotyka się oligopole, gdzie produkty są
bliskimi
substytutami
np.
rynek
samochodów, telefonów komórkowych
itp.
4. Producenci i konsumenci posiadają
doskonałą informację o rynku.
5. Każda z firm przy podejmowaniu decyzji
musi brać pod uwagę działania innych
firm. Pomiędzy uczestnikami rynku
istnieje silna współzależność.
6. Strategie stosowane przez oligopolistów
są różnorodne.
Rodzaje strategii stosowanych przez
oligopolistów
1. Każda z firm nie porozumiewa się i sama
określa ceny swoich wyrobów. Każda z firm
stara się obniżać cenę i zwiększać rozmiary
produkcji, aby zdobyć większy udział w rynku.
Dochodzi do wojny cenowej.
2. Firmy dochodzą ze sobą do porozumienia co
do poziomu ceny oraz wielkości produkcji
i zawierają porozumienie monopolistyczne.
Istnieje jednak zawsze pokusa, że któraś z firm
wyłamie się i zacznie obniżać cenę.
3. Firmy dochodzą do porozumienia i jedna
z nich staje się liderem, ustalając ceny.
Jest
to
strategia
przywództwa
cenowego. Ceny może ustalać albo
przedsiębiorstwo posiadające największy
udział w branży albo najniższe koszty
produkcji.
4. Wszystkie firmy zachowują się jak liderzy
i w efekcie osiągają niższe zyski niż
w
przypadku
porozumienia
monopolistycznego.
Formy monopolizacji
1. Pool (ring) – to luźne porozumienie
zawierane pomiędzy przedsiębiorstwami
w
celu
realizacji
konkretnych
przedsięwzięć. Może dotyczyć wspólnej
polityki cenowej, określenia rynków zbytu.
Porozumienie posiada charakter czasowy
i jest najczęściej zawierane w okresie
kryzysu i rozwiązywane w fazie
pojawienia się ożywienia gospodarczego.
2. Kartel
jest
zawierany
pomiędzy
przedsiębiorstwami, które wytwarzają ten
sam produkt. Porozumienie dotyczy
poziomu cen, wielkości produkcji i rynków
zbytu. Ograniczanie produkcji umożliwia
sztuczne podnoszenie ceny. Zysk jest
dzielony proporcjonalnie do ustalonych
limitów produkcji. Walka o limity skłania
do łamania przyjętych wcześniej umów
i kartel jest zazwyczaj krótkotrwały.
3. Syndykat jest podobny do kartelu z tą
różnicą, że firmy dochodzące do
porozumienia zakładają wspólne biuro
handlowe. Prowadzi ono politykę cen
i zajmuje się zbytem towarów w imieniu
zrzeszonych firm. Ponadto określa ono
limity
produkcji
dla
uczestników
syndykatu i globalne rozmiary produkcji.
4. Trust polega na zrzeszeniu się firm, które
tracą
osobowość
prawną
i niezależność ekonomiczną. Trust
powstaje albo na drodze łączenia
kapitałów i poddaniu się wspólnemu
kierownictwu albo na przejęciu przez
jedne przedsiębiorstwo innych. Zyski
spływają do wspólnego budżetu i są
następnie dzielone adekwatnie do
posiadanych w truście udziałów.
5. Koncern wiąże ze sobą przedsiębiorstwa
posiadające osobowość prawną, które
działają
pod
wspólnym
zarządem.
Dominujące przedsiębiorstwo zdobywa swoją
pozycję albo poprzez wykup słabszych albo
poprzez fuzję. Uczestnicy koncernu prowadzą
samodzielną działalność gospodarczą, ale
silnie podlegają firmie dominującej. Koncerny
mogą działać w oparciu o powiązania
poziome (firmy z tej samej branży) albo
o powiązania pionowe (firmy wytwarzające
produkty będące ogniwami na poszczególnych
etapach procesu produkcyjnego).
6. Konglomerat skupia pod wspólnym
kierownictwem
obok
podstawowej
działalność gospodarczej inne formy
aktywności gospodarczej. Pozwalają
lokować kapitał poza podstawową sferę
działalności.
Źródłem
powstawania
konglomeratów jest chęć rozłożenia
ryzyka i zabezpieczenie się przed
oskarżeniem
o
porozumienie
monopolistyczne.
7. Holding jest spółką akcyjną, która
posiada akcje różnych przedsiębiorstw
należących do jednej gałęzi przemysłu.
Pozwala to na sprawowanie kontroli nad
ich działalnością. Powstanie holdingu
następuje
poprzez
wymianę
akcji
przedsiębiorstw na akcje holdingu lub
poprzez
wykup
akcji
danego
przedsiębiorstwa.
Dziękuje za uwagę
Download