Rachunek wyników firmy. Reguła maksymalizacji zysku

advertisement
Rachunek wyników firmy. Reguła maksymalizacji zysku
1.
Dr Gabriela Przesławska
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Nauk Ekonomicznych
Koszt księgowy a koszt alternatywny
Rachunek wyników w ujęciu księgowym
Wpływy( przychód, utarg)
Koszty
Zysk
80 tys.$ -50 tys.$
Rachunek wyników w ujęciu ekonomicznym
Wpływy
Koszty
koszt w ujęciu księgowym
50 tys.$
koszt alternat. czasu pracy właściciela 25 tys.$
koszt alternat. kapitału firmy
( 30 tys. $) wg stopy 10%
3tys.$
Zysk ekonomiczny ( nadzwyczajny)
80 tys.$
50 tys.$
30 tys.$
80tys. $
78 tys.$
2 tys. $
Zysk ekonomiczny (nadzwyczajny)
• Stanowi prawidłową miarę różnicy między
kosztem ekonomicznym a przychodami
(utargiem)
To czysty zysk powstały po potraceniu wszystkich
kosztów( księgowych i ekonomicznych)
To prawidłowy wskaźnik rzeczywistej
efektywności wykorzystania środków
właściciela zaangażowanych w działalność
gospodarczą.
Reguła maksymalizacji zysku
MC = MR
• Koszt krańcowy MC, to przyrost kosztów
całkowitych wywołany wzrostem
produkcji o jednostkę
• MC w miarę wzrostu produkcji zwiększa
się, gdyż maleje krańcowa
produktywność dodatkowych
pracowników w wyniku zwiększania ilości
pracowników przy tej samej liczbie
maszyn
Reguła maksymalizacji zysku
MC = MR
• Utarg krańcowy MR, to wzrost przychodów
całkowitych wywołany wzrostem produkcji o
jednostkę
• Utarg krańcowy spada w miarę wzrostu
produkcji, gdyż:
krzywa popytu na produkty firmy jest krzywą
malejącą, co oznacza że spadają ceny
sprzedawanych jednostek produktów
Reguła maksymalizacji zysku
MC = MR
• Optymalne rozmiary produkcji firmy:
MC= MR
Literatura:
D.Begg, Ekonomia, t.1, PWE, Warszawa 1993
Download