AE - CW Pir dupont

advertisement
ANALIZA DZIAŁANOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWA – ĆW 8
Piramida Du Ponta to graficzna prezentacja formuł
Du Ponta (zaprezentowanie stopy zwrotu (rentowności)
zainwestowanego kapitału przy uwypukleniu rotacji
kapitału, marży zysku i sprzedaży, pojawiło się w po raz
pierwszy w firmie Du Pont w 1919 r.).
Zadanie
Określ, rentowność kapitału własnego w oparciu
o poniższe dane, wykorzystując piramidę Du
Ponta:
•
•
•
•
aktywa ogółem: 200 000 zł
opodatkowany zysk netto: 36 000 zł
wartość sprzedaży: 400 000 zł
kapitał własny (akcyjny): 90 000 zł
Zmodyfikowana
(zaproponowana
wyraźniej
działalności
piramida
przez
wyodrębniane
Du
prof.
są
przedsiębiorstwa:
T.
Pont`a
Dudycza)
podstawowe
obszar
-
obszary
operacyjny,
finansowy i fiskalny oraz wpływ dźwigni finansowej na
rentowność firmy.
Kategoria
Pozycje ze sprawozdań wykorzystywane
do obliczeń
EBIT (zysk przed poniesieniem
kosztów pozyskania
kapitałów obcych i przed
opodatkowaniem)
Suma: zysku brutto, odsetek do zapłacenia i
pozostałych kosztów finansowych
Sprzedaż (wszystkie
przychody, które przyczyniły
się do uzyskania zysku
netto)
Suma: przychodów ze sprzedaży, pozostałych
przychodów operacyjnych, przychodów
finansowych, zysków nadzwyczajnych
Kapitał łączny
Suma pasywów
Kapitał własny
Ujmowany w pasywach kapitał własny
Kapitał obcy
Różnica między kapitałem łącznym i własnym
Efektywny koszt kapitału
obcego
Wyrażony w procentach stosunek kosztów
pozyskania kapitałów obcych (odsetki do
zapłacenia i pozostałe koszty finansowe) do
kapitałów obcych
(1-T)*100% (współczynnik
zatrzymania zysku)
T – stopa opodatkowania: stosunek
obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego
do zysku brutto
DIAGNOSTYKA STANU I ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORSTWA
Typy gospodarowania:
• Intensywny – optymalne wykorzystanie parametrów
technicznych środków trwałych, realizacja przedsięwzięć postępu
technicznego i organizacyjnego, ponoszenie kwalifikacji załogi.
• Ekstensywny – mierzone długością czasu pracy maszyn i
urządzeń.
• Mieszany
Download