aproksymacja_proporcjonalna

advertisement
SPORZADZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRO FORMA
EBIT – zysk przed spłatą odsetek i opodatkowaniem
EBT – zysk przed opodatkowaniem
METODA PROCENTU OD SPRZEDAŻY
APROKSYMACJA PROPORCJONALNA
Podatek dochodowy 40%
1. Zwiększamy sprzedaż ………….np. 20 %
2. Zwiększają się aktywa o 20 % oraz składniki spontaniczne tzn. zobowiązania bieżące – zob.
wobec dostawców i pracowników.
3. Zaakumulowane zyski ustalamy w drugiej tabeli….:
 Przychody i koszty o 20%
 Ustalamy EBIT
 Odsetki i dywidendy przepisujemy na razie – nie znamy przyrostu kapitałów obcych
 Ustalamy Zysk zatrzymany
4. Zamykanie I etapu w pierwszej tabeli
5. Zapotrzebowanie na fundusze z zewnątrz ( majątek wzrasta o 110 000 a pasywa o 55 000 –
firma wygenerowała 55 000 samodzielnie na sfinansowanie aktywów – pozostałe 55 000
poszukuje na zewnątrz)
6. Poszukiwanie brakującej kwoty kapitałów obcych to aproksymacja finansowa
APROKSYMACJA FINANSOWA
ETAP I
1. Założenia : wskaźnik płynności finansowej i wskaźnik zadłużenia na stałym poziomie . Na
rynku jest 9 000 akcji – aktualna cena za sztukę to 13,5 zł. Dywidenda za 1 szt. Wynosi 1 zł.
Koszty kapitałów obcych : kredyt długoterminowy 25% , kr tkoterminowy 20%.
2. Obliczyć wskaźniki. Ustalić strukturę zobowiązań.
3. Obliczyć odsetki
Etap II
1. Emisja 2 000 nowych akcji
Download