wysokosc-odsetek-stopa-procentowa

advertisement
3
Wysokość odsetek. Stopa procentowa. Wysokość odsetek zależy zawsze od stopy procentowej. Art.
359. § 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej
albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. § 2. Jeżeli wysokość
odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe. § 2 1 . Maksymalna
wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać
czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki
maksymalne). § 2 2 . Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza
wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. § 2 3 . Postanowienia umowne
nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania
wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy. § 3. Rada Ministrów
określa, w drodze rozporządzenia, wysokość odsetek ustawowych, kierując się koniecznością
zapewnienia dyscypliny płatniczej i sprawnego przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, biorąc pod
uwagę wysokość rynkowych stóp procentowych oraz stóp procentowych Narodowego Banku
Polskiego. 100 % - kapitał x % - odsetki (coś od kapitału)
Dwie koncepcje dotyczące wysokości odsetek:
Liberalna- do stycznia 2006 r. (do zmiany 359).
Restrykcyjna- obecnie obowiązuje, de lege lata.
Model liberalny. Model restrykcyjny. * brak określenia odsetek maksymalnych.
* koncepcja maksymalnej stopy procentowej.
1. Kryteria ekonomiczne decydują o wysokości odsetek.
Kryteria jurydyczne decydują o wysokości odsetek (kryteria ekonomiczne decydują wtórnie).
2. Eksponowanie zasady swobody umów.
Ograniczenie zasady swobody umów ex lege.
3. Możliwość kontroli wysokości odsetek przez sąd w oparciu o reguły ogólne (58 § 2, 5 kc), sędzia
może modyfikować wysokość odsetek.
Ustawowy model kontroli wysokości odsetek- nieważność postanowień umowy, które przekraczają
pewien pułap odsetek.
Cechy modelu restrykcyjnego: Problem. Rozwiązanie. Wyjaśnienie. 1. Źródła ustalania stopy
procentowej (odsetki zwykłe, za opóźnienie)- czyli kto ustala wysokość odsetek. a. ustawodawca „odsetki ustawowe”:
Odsetki zwykłe.
Odsetki za opóźnienie. b. strony: Odsetki zwykłe.
Odsetki za opóźnienie.
Art. 359 § 3- do niego rozporządzenie RM.
Jeżeli strony nie ustaliły w umowie wysokości odsetek- mają zastosowanie odsetki przewidziane
przez ustawodawcę.
(…)
… stycznia 2006. Sędzia ma prawo wyboru.
[niekonsekwencja]
7. Zakres zastosowania.
359 ma zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych- zastosowanie uniwersalne.
-----------------Współczesny model jest krytykowany, przedstawia się następujące zarzuty:
1. powstanie podziemia kredytowego.
2. podrożenie kredytów.
3. pojawienie się szarej strefy kredytowej.
4. możliwość ukrywania odsetek…
odsetki prawo cywilne
Wykład - odsetki (I sem)
Rodzaje zobowiązań, Zobowiązania pieniężne
Odsetki
Odsetki- zagadnienia podstawowe.
Korytarz podstawowych stóp procentowych NBP
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download