Zawarcie ze spółką zależną umowy pożyczki

advertisement
Raport bieżący nr 9/2015
Data: 29.09.2015
Temat: Zawarcie ze spółką zależną umowy pożyczki
Zarząd WB ELECTRONICS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 września 2015 r. zawarł ze spółką
zależną RADMOR S.A. (RADMOR) umowę na mocy, której RADMOR udzielił Spółce pożyczki w kwocie 25
mln zł (Umowa). Spółka zobowiązała się do zwrotu kwoty pożyczki w terminie do końca września 2021 r.
z zastrzeżeniem, iż Spółka może spłacić pożyczkę przed ww. terminem.
Odsetki są płatne w okresach miesięcznych. Oprocentowanie pożyczki ustalone jest na podstawie stawki
bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę uzgodnioną na warunkach rynkowych. Zgodnie z Umową w
przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty pożyczki odsetki będą naliczane w wysokości czterokrotności
kredytu lombardowego.
Środki pieniężne pozyskane na podstawie Umowy zostaną wykorzystane przez Spółkę w celu
sfinansowania wykupu akcji własnych, do którego Spółka jest zobowiązana na podstawie żądań
uprawnionych Akcjonariuszy o złożeniu których informowano w raportach bieżących 6/2015 oraz
7/2015.
Pozostałe warunki Umowy pożyczki nie odbiegają od warunków typowych dla tego rodzaju umów.
Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego
przez BondSpot S.A.
Osoba reprezentująca Spółkę:
Adam Bartosiewicz – Wiceprezes Zarządu
Download