Umowa pożyczki - Symultana.org

advertisement
UMOWA POŻYCZKI
Zawarta w dniu [•] w [•] pomiędzy:
(1) [•] zamieszkałym w [•] PESEL [•], zwanym dalej Pożyczkodawcą, a
(2) [•] z siedzibą w [•] przy ul. [•] zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w [•], [•] Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS [•] z kapitałem zakładowym [•] złotych
kapitałem wpłaconym [•] złotych posiadająca NIP: [•] reprezentowaną przez [•],
zwaną dalej Pożyczkobiorcą
§1
Przedmiotem umowy jest udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie [•](słownie [•]) zł
(„Kwota Pożyczki”) przeznaczonej na [•].
§2
Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkobiorcy Kwotę Pożyczki, a Pożyczkobiorca poprzez
podpisanie niniejszej umowy kwituje odbiór Kwoty Pożyczki.
§3
1. Pożyczka zostaje udzielona na [•] miesięcy
2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić Kwotę Pożyczki w terminie do [•] wraz z
odsetkami w wysokości [•] % w stosunku rocznym za okres od dnia podpisania
niniejszej umowy do dnia zwrotu Kwoty Pożyczki. Po zwrocie pożyczki
Pożyczkodawca wystawi Pożyczkobiorcy pokwitowanie.
§4
Pożyczka zostanie spłacona przelewem na rachunek bankowy nr [•]
§5
Za każdy dzień opóźnienia przy zwrocie Kwoty Pożyczki Pożyczkobiorcy przysługują
odsetki ustawowe.
§6
Koszty związane z zawarciem niniejszej umowy poniesie Pożyczkobiorca (podatek od
czynności cywilnoprawnych)
§7
W celu zabezpieczenia udzielonej przez Pożyczkodawcę pożyczki Pożyczkodawca
ustanawia hipotekę na nieruchomości gruntowej/budynkowej/lokalowej o powierzchni [•]
m2 położonej w [•] usytuowanej na działce nr [•] o obszarze [•] m2 dla której to Sąd
Rejonowy w [•] Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr [•]
§8
1. Pożyczkobiorca udzieli Pożyczkodawcy wszelkich informacji i udostępni
niezbędne dokumenty obrazujące jego sytuację majątkową i finansową.
Pożyczkobiorca zapewnia, że jego sytuacja finansowa jest zadowalająca i
gwarantuje terminową spłatę pożyczki wraz z odsetkami, oraz że rzeczy będące
przedmiotem zastawu są wolne od obciążeń prawami osób trzecich.
2. Umowa wchodzi w życie pod warunkiem pozytywnego wyniku analizy
dokumentów, o których mowa w ust 1 powyżej.
§9
1. Pożyczkobiorca może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim wypadku cała kwota
pożyczki wraz z odsetkami staje się wymagalna z ostatnim dniem upływu okresu
wypowiedzenia.
§10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane tylko w drodze
pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz innych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przepisów prawa mających odniesienie do Umowy.
3. Wszelkie spory powstałe w wyniku wykonywania Umowy będą rozstrzygane sąd
powszechny właściwy dla siedziby Pożyczkodawcy.
4. Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
POŻYCZKODAWCA
POŻYCZKOBIORCA
Download