Umowa pożyczki

advertisement
Umowa pożyczki
Zawarta w dniu . . .(Data). . . roku w . . .(Miejscowość). . . pomiędzy:
1. . . .(Imię i nazwisko pożyczkodawcy). . . ,, legitymującym się dowodem osobistym seria i
nr . . .(Seria i numer). . . wydanym przez . . .(Organ wydający dowód osobisty). . .
zamieszkałym w . . .(Adres zamieszkania pożyczkodawcy). . . , zwanym dalej
„Pożyczkodawcą", a
2. . . .(Imię i Nazwisko pożyczkobiorcy). . ., legitymującym się dowodem osobistym seria i nr
. . .(Seria i numer). . . wydanym przez . . .(Organ wydający dowód osobisty). . . zamieszkałym
w . . .(Adres miejsca zamieszkania pożyczkobiorcy). . . , zwanym w treści umowy
"Pożyczkobiorcą", o następującej treści:
§ 1.
Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie . . . . . . . . . . . (Oznaczenie kwoty
pożyczki). . . . . . . . . . . . złotych, słownie: . . . . . . . . . . . (Oznaczenie kwoty pożyczki
słownie). . . . . . . . . . . . na okres . . . . . . . . . . . (Oznaczenie okresu na jaki została dana
pożyczka). . . . . . . . . . . .
§ 2.
Pożyczkobiorca pożyczkę określoną w § 1. przyjmuje i potwierdza odbiór kwoty w gotówce.
§ 3.
Pożyczkobiorca oświadcza, iż zwróci kwotę pożyczki wraz z odsetkami po upływie terminu
określonego w § 1, licząc od daty podpisania niniejszej umowy.
§ 4.
Koszty zawarcia umowy ponosi . . . . . . . . . . . (Imię i nazwisko strony umowy ponoszącej
koszty zawarcia umowy). . . . . . . . . . . .
§ 5.
Za opóźnienie w zwrocie pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek
ustawowych.
§ 6.
Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania dzieła.
§ 7.
W razie opóźnienia w zwrocie kwoty pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązuje się zapłacić
odsetki ustawowe
§ 9.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10.
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 11.
Umowę sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Pożyczkodawca
......................
Pożyczkobiorca
......................
Źródło: www.prawoity.pl
Download