UMOWA POŻYCZKI

advertisement
1
UMOWA POŻYCZKI
zawarta dnia ………………………... w …………………………………..pomiędzy:
Panem/ią
…………………………………, zam. w ………………………………………legitymującym/cą się dowodem osobistym
…………………………………..
zwanym dalej: “Pożyczkodawcą”
a
Panem/ią
…………………………………, zam. w ………………………………………. legitymującym/cą się dowodem osobistym
[seria i numer dowodu osobistego] …………………………….…
zwanym dalej: “Pożyczkobiorcą”.
§1
Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości ……………… (słownie: ………………) złotych
na okres od ………………………………. do …………………………………….
Strony ustalają, iż Pożyczkobiorca zwróci kwotę niniejszej pożyczki Pożyczkodawcy w terminie do
dnia ………………………………… wraz z kwotą należnych odsetek.
§2
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu gotówką do rąk Pożyczkodawcy całej kwoty pożyczki
jednorazowo, nie później niż w terminie określonym w § 1, wraz z odsetkami w wysokości
……………….. % w skali rocznej (lub) w skali miesięcznej, naliczonych za okres od dnia zawarcia umowy
do dnia zwrotu pożyczki.
§3
Pożyczkobiorca przyjmuje pożyczkę w kwocie określonej w § 1 i wraz z podpisaniem niniejszej
umowy kwituje odbiór całej kwoty w gotówce
(lub)
Przekazanie kwoty, o której mowa w § 1 nastąpi w terminie do …………………………………. przelewem na
rachunek bankowy Pożyczkobiorcy prowadzony przez (nazwa Banku) ……………………………………………..,
o numerze ……………………………………………………………………………………………...
§4
Strony oświadczają, iż termin spłaty pożyczki może zostać przedłużony za pisemną zgodą obydwu
Stron.
2
§5
Strony ustalają, iż wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy, w szczególności podatek
od czynności cywilnoprawnych, poniesie: …………………………………………………..
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Właściwym
do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd
…………………………………………….
§7
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Umowa została sporządzona w …………………………………………………. jednobrzmiących egzemplarzach,
po
…………………………………………. dla każdej ze stron.
_________________
_________________
Pożyczkodawca
Pożyczkobiorca
Download