umowa pozyczki PKZP

advertisement
UMOWA
Zawarta w dniu ............................... , w .Urzędzie Gminy w Obrytem
pomiędzy , ……………………………zwanym dalej Pożżyczkobiorcą,
a
Pracowniczą
Kasą
Zapomogowo
Pożyczkową
z
siedzibą
w Urzędzie Gminy w Obrytem, reprezentowanym przez Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo
Pożyczkowej, zwanym dalej Pożyczkodawcą.
§1.
Na wniosek Pożyczkobiorcy z dnia ................................... …........... udziela pożyczki, na okres od
........................... do ........................, na warunkach określonych niniejszą umową, w kwocie złotych
................................................................................................................. (słownie złotych
.........................................................................................................................) z przeznaczeniem
na....................................................................................................................
§ 2.
Wypłata pożyczki nastąpi w dniu ............................ przelewem na rachunek bankowy prowadzony
w ..................................................................... o numerze ..............................................................
§ 3.
1.
Pożyczka zostanie spłacona w ......................... ratach miesięcznych płatnych .................. dnia
każdego miesiąca, zgodnie z planem spłat, począwszy od dnia ......................2. Za datę spłaty
należności uważa się datę stempla placówki przyjmującej wpłatę.
§4.
Jeżeli pożyczkobiorca nie uiści kolejnych rat pożyczki, zastosowanie mają regulacje zawarte w §40
Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogo – Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy Obryte.
§ 5.
Umowa może być zmieniona tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
§ 7.
Wszelkie spory powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy należą do właściwości Sądu
Rejonowego w Pułtusku.
§ 8.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Pożyczkodawcy i
Pożyczkobiorcy.
................................................
Poręczyciele i ich podpisy
1. ………………………………………………….
2. ………………………………………………….
............................................
Download