Oświadczenie o rezygnacji z zabezpieczenia DNA

advertisement
OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z ZABEZPIECZENIA DNA PROGRAM
DLA LEASINGOBIORCÓW / POŻYCZKOBIORCÓW
Numer Umowy Leasingu/Pożyczki
Nazwa/Imię i nazwisko
Leasingobiorcy/Pożyczkobiorcy
REGON/PESEL
Leasingobiorcy/Pożyczkobiorcy
Niniejszym oświadczam, że rezygnuję z zabezpieczenia DNA Program przygotowanego dla Leasingobiorców /
Pożyczkobiorców
Jedocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z postanowieniem § 17 ust. 162 Ogólnych Warunków Umowy
Leasingu Operacyjnego lub/i § 9 ust. 14 Ogólnych Warunków Umowy Pożyczki, zapłacę karę umowną w wysokości
łącznego kosztu zabezpieczenia DNA Program, w terminie 3 dni od otrzymania wezwania. Potwierdzam również,
że rezygnacja z zabezpieczenia DNA Program wchodzi w życie z dniem otrzymania przez Finansującego
niniejszego oświadczenia i dotyczy rat, których daty fakturowania przypadają po tym dniu..
__________________________________
(data, miejscowość)
__________________________________
(czytelny podpis Klienta)
Download