Temat pracy dyplomowej: Optymalizacja

advertisement
Polska Akademia Nauk
Instytut Podstawowych
Problemów Techniki PAN
Świętokrzyska 21
00-049 Warszawa
Temat pracy dyplomowej:
Warszawa, 12 grudnia 2006
Optymalizacja przepływu w mikro laboratorium do
analizy DNA
Motywacją projektu jest stworzenie efektywnego mikro laboratorium do analizy DNA. Obecne
urządzenia tego typu mają dość duże rozmiary, stąd też wymagają dużej ilości DNA i nie są
urządzeniami przenośnymi. Miniaturyzacja pozwoli na znaczne przyspieszenie analizy. Celem
projektu jest optymalizacja geometrii mikro kanałów. Zagadnienia mikro przepływów różnią się od
zagadnień w makroskali znacznym wpływem efektów powierzchniowych. Stąd też główny nacisk
będzie położony na badania oddziaływania DNA z roztworem, oddziaływania DNA z powierzchnią
kanału oraz wpływu napięcia powierzchniowego na transport DNA. Praca będzie częścią
zamówionego projektu przemysłowego.
Rysunek 1: Układ mikro kanałów
Rysunek 2: DNA w roztworze cieczy
Praca teoretyczno-numerycza lub doświadczalna.
dr inż. Justyna Czerwińska
prof. dr hab. Konrad Bajer
Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
ul. Świętokrzyska 21
00-049 Warszawa
Tel.: 0-22 8269803
Fax.: 0-22-8274699
E-mail: [email protected]
Instytut Geofizyki
Uniwersytet Warszawski
ul. Pasteura 7
02-093 Warszawa
Tel.: 0- 22 5546852
Fax: 0- 22 8222387
E-mail: [email protected]
Download