UMOWA POŻYCZKI zawarta dnia …..................... 2014 roku w

advertisement
UMOWA POŻYCZKI
zawarta dnia …..................... 2014 roku w ….............
pomiędzy
…................................... zamieszkałym w …........................ ul. …................. Nr
…..
legitymującym się dowodem osobistym numer ….............................. wydanym przez
…............................. z datą ważności do dnia ….................. roku, PESEL …..................................
zwanym dalej Pożyczkodawcą
a
…................................... zamieszkałym w …........................ ul. …................. Nr ….. legitymującym
się dowodem osobistym numer ….............................. wydanym przez ….............................. z datą
ważności do dnia ….................. roku, PESEL ….................................. zwanym dalej
Pożyczkobiorcą
została zawarta umowa o treści:
§ 1.
1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości ……. (słownie: …….) na okres
od dnia ……………………. 2014 r. do dnia ……………………. 2014 r.
2. Pożyczkobiorca zapłaci odsetki od zaciągniętej pożyczki w wysokości ……% w stosunku
rocznym.
§ 2.
Pożyczkobiorca potwierdza otrzymanie całej kwoty pożyczki w gotówce.
§ 3.
Pożyczkobiorca oświadcza, iż zwróci pożyczkę wraz z odsetkami w następnym dniu po upływie
terminu określonego w §1.
§ 4.
Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Pożyczkobiorca.
§ 5.
Strony oświadczają, iż termin spłaty pożyczki może zostać przedłużony za pisemną zgodą Stron.
§ 6.
Za opóźnienie w zwrocie pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek w
wysokości ….. % dziennie.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Wszelkie spory wynikające z wykonywania umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla
Pożyczkodawcy.
§8
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
……………………………………
Pożyczkodawca
…….. …………………………………..
Pożyczkobiorca
Download