UMOWA POŻYCZKI Umowa pożyczki co do zasady jest umową

advertisement
UMOWA POŻYCZKI
Umowa pożyczki co do zasady jest umową dwustronną pomiędzy pożyczkobiorca a
pożyczkodawcą. Zgodnie z kodeksem cywilnym przez umowę pożyczki dający pożyczkę
zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy
oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę
samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Przez rzeczy tego samego gatunku
należy rozumieć rzeczy, które można określić m.in. miarą, wagą, ilością, przy czym jak wskazuje
doktryna dopuszczalne jest przeniesienie w ramach umowy pożyczki instrumentów finansowych.
Istotą umowy pożyczki jest przeniesienie przez jedną stronę umowy na drugą pieniędzy lub rzeczy
oznaczonych co do gatunku i odwrotnie o z góry określonej wartości oraz wskazanie okres w jakim
powinny być zwrócone. Przedmiot pożyczki może być wydany pożyczkobiorcy w całości lub w
częściach w terminach określonych na gruncie umowy.
Termin zwrotu pożyczki powinien być oznaczony na gruncie umowy. Jeśli strony nie zastrzegą w
umowie terminu, zgodnie z kodeksem cywilnym pożyczkobiorca obowiązany jest zwrócić pożyczkę w
ciągu sześciu tygodniu po wypowiedzeniu umowy przez pożyczkodawcę. W umowie warto określić
termin i sposób zwrotu przedmiotu pożyczki.
Umowa pożyczki, której wartość przekracza 500,00 (pięćset) złotych 1 powinna być stwierdzona
pismem, co wynika z obowiązujących przepisów prawa. Dokonanie przypadku sporu pomiędzy
pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą ciężar dowodu przeniesienia przedmiotu pożyczki na drugą
stronę ciąży na pożyczkodawcy, zaś ciężar dowodu jej zwrotu na pożyczkobiorcy. Dlatego
każda ze stron powinna pamiętać o odebraniu od drugiej strony oświadczenia o przeniesieniu
pożyczki.
Strony umowy pożyczki same mogą podjąć decyzje czy umowa jest odpłatna czy nieodpłatna –
prawo nie reguluje tej kwestii. W przypadku uznania, że umowa jest odpłatna strony mogą umówić się,
że pożyczkobiorcy należne są odsetki, przy czym nie powinny one być wyższe niż odsetki
maksymalne. Odsetki maksymalne nie mogą przekroczyć 10%. Pamiętać należy, iż odsetki mogą
być należne pożyczkobiorcy, gdy przedmiotem umowy są rzeczy oznaczone co do gatunku.
Pożyczkodawca może odstąpić od umowy pożyczki i odmówić wydania jej przedmiotu, jeśli zwrot
pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego pożyczkobiorcy, przy czym uprawnienie to
nie przysługuje jeśli w chwili zawarcia umowy wiedział o tym, lub z łatwością mógł się dowiedzieć.
Dotychczasowa praktyka wskazuje, iż niejednokrotnie pożyczkodawcy żądają zabezpieczenia np.
poprzez udzielenie przez osobę trzecią poręczenia.
1.
1
Od 8 września 2016 roku kwoty przekraczające 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.
UMOWA POŻYCZKI
(„Umowa”)
Niniejsza Umowa została zawarta w [], w dniu [] roku, przez i pomiędzy:
[], zamieszkałym w [], przy ul. [], posiadającym nadany numer PESEL: [], dowód osobisty [],
(„Pożyczkodawca”)
a
[], zamieszkałym w [], przy ul. [], posiadającym nadany numer PESEL: [], dowód osobisty [],
(„Pożyczkobiorca”)
Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca w dalszej treści Umowy łącznie zwani są Stronami, zaś każdy z osobna
Stroną.
1. PRZEDMIOT UMOWY
1.1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Pożyczkodawcę jednorazowej
pożyczki pieniężnej, w wysokości [] ([]) złotych Pożyczkodawcy na okres [] ([]).
1.2. Pożyczka zostanie wydana Pożyczkobiorcy gotówką, w chwili zawarcia Umowy, co
zostanie potwierdzone własnoręcznym podpisem przez Strony.
1.3. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 6 (sześciu) % w skali roku.
2. ZWROT POŻYCZKI
2.1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu pożyczki do dnia [],
powiększonej o należne odsetki.
2.2. Zwrot pożyczki powinien nastąpić w terminie określonym powyżej, na niżej wskazany
rachunek bankowy Pożyczkodawcy: [].
3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
3.1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
3.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
3.3. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
PODPISY
W IMIENIU POŻYCZKODAWCY
W IMIENIU POŻYCZKOBIORCY
………………………………….
[][]
………………………………….
[][]
Download