Przedmiot pożyczki według art. 720 § 1 k.c

advertisement
PRZEDMIOT POŻYCZKI
WEDŁUG ART. 720 § 1 K.C.
art. 720 § 1 k.c.:
„Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się
przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo
rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje
się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy
tego samego gatunku i tej samej jakości”



rzeczy oznaczone co do gatunku
pieniądz
Wątpliwości dotyczące pieniądza jako
potencjalnego przedmiotu pożyczki





art. 720 § 1 k.c. „pieniądze albo rzeczy oznaczone
tylko co do gatunku”
regulując instytucje użytkowania nieprawidłowego
(art. 264 k.c.) i depozytu nieprawidłowego (art. 845
k.c.) ustawodawca zastosował zwrot „pieniądze lub
inne rzeczy oznaczone tylko co do gatunku”
według art. 430 § 2 k.z. przedmiotem pożyczki mogły
być „pieniądze lub inne rzeczy zamienne”
A. Janiak uważa, że pominięcie w art. 720 k.c. słowa
„inne” posiada istotne znaczenie
nie jest to stanowisko powszechnie przyjmowane
zwraca się również uwagę na to, że dający pożyczkę
zobowiązuje się do przeniesienia na własność
biorącego przedmiotu pożyczki, a przedmiotem
prawa własności mogą być jedynie znaki pieniężne
 pogląd ten krytykuje się jako zbyt restrykcyjny ze
względu na znaczenie pieniądza bezgotówkowego;
część autorów przyjmuje, że art. 720 § 1 k.c. odnosi
się zarówno do znaków pieniężnych, jak i do
zdematerializowanych jednostek pieniężnych, a
określenie „własność” powinno się rozumieć szerzej,
tak jak wówczas, gdy mówi się o własności wód,
własności górniczej czy własności przemysłowej


inne stanowisko zakłada konieczność rozróżnienia
możliwego przedmiotu pożyczki od zagadnienia
sposobu wykonania tej umowy; przyjmując, że
przedmiotem pożyczki pieniężnej mogą być znaki
pieniężne, uważa się, że wydanie przedmiotu pożyczki
pieniężnej stanowi także zapłata bezgotówkowa
Download