Raport bieżący nr 36/2016 Zawarcie umowy z Haitong Bank S.A.

advertisement
Raport bieżący nr 36/2016
Zawarcie umowy z Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce
Zarząd ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”), informuje, że w dniu 9 listopada 2016 roku
otrzymał od Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce („Bank”) obustronnie podpisaną umowę
ramową o udostępnienie wielocelowej linii kredytowej („Umowa”).
W ramach Umowy Spółka może zlecać Bankowi wystawianie gwarancji bankowych do łącznej
kwoty 70 mln złotych z przeznaczeniem na gwarancje przetargowe, gwarancje dobrego
wykonania kontraktu, rękojmi oraz inne wystawiane celem zabezpieczenia roszczeń wynikłych
z kontraktów handlowych Spółki.
Umowa została zawarta do 31 października 2017 roku.
Jako zabezpieczenie wywiązania się przez Spółkę z zobowiązań wynikających z Umowy,
ELEKTROBUDOWA SA złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie Art. 777
par. 1 ust. 5) kpc do kwoty 84 mln złotych.
Pozostałe warunki Umowy są standardowe dla tego typu umów i zostały ustalone na
warunkach rynkowych.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Osoby reprezentujące Spółkę:
Paweł Skrzypczak – Wiceprezes Zarządu
Jan Wilk – Prokurent
Download