temat wykładu Przedsiębiorstwo - rodzaje, funkcje

advertisement
WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH
KATEDRA TECHNOLOGII BUDOWNICTWA
WYKŁAD
ORGANIZACJA I KIEROWANIE
BUDOWĄ
PODSTAWY
DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK
Zarządzanie budową
uzależnione jest od jej rodzaju
charakteru,wielkości i
uwarunkowań zewnętrznych
ZAKRES WYKŁADU
1. Istota przedsiębiorstwa
2. Klasyfikacja przedsiębiorstw
3. Cele przedsiębiorstw
4. Struktura bilansu
1. Istota przedsiębiorstwa
budowlanego.
1. 1. Definicje przedsiębiorstwa w
zależności od specjalności i zakresu
działania.
1.2. Uwarunkowania przedsiębiorstwa
1.3. Ewolucja
1.1. definicje
Przedsiębiorstwo – samodzielna,
samorządna i samofinansująca się
jednostka gospodarcza posiadająca
osobowość prawną
ujęcie prawne
Ustawa o przedsiębiorczości 1981
1.1.
Zasada samodzielności – samodzielnie
podejmowanie decyzji dotyczących
działalności oraz organizacji tej działalności
Zasada samorządności – udział załogi
(rady pracowniczej) w zarządzaniu
przedsiębiorstwem
Zasada samofinansowania – przychody ze
sprzedaży muszą pokrywać wszystkie
poniesione przez przedsiębiorstwo koszty
1.1. definicje
Przedsiębiorstwo (przedsiębiorca) – należy rozumieć
osobę fizyczną, osobę prawną, a także nie posiadającą
osobowości prawnej spółkę prawa handlowego, która
zawodowo, we własnym imieniu i na własne ryzyko
podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Status
przedsiębiorcy mogą również posiadać wspólnicy
spółki cywilnej w zakresie wykonanej przez nich
działalności gospodarczej.
Ustawa z 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej
(zastąpiła ustawę z 23 grudnia 1988 o działalności gospodarczej)
1.1. definicje
Przedsiębiorstwo
-podmiot prawa posiadający zdolności do
działań prawnych,
-problematyka regulacji stosunków miedzy
przedsiębiorstwem a innymi osobami
prawnymi i fizycznymi, a także wewnątrz
przedsiębiorstwa
ujęcie prawne
Prawo (handlowe, pracy)
1.1. definicje
Przedsiębiorstwo – jednostka gospodarcza z
przedsiębiorcą na czele, prowadzącym
interes na swoje ryzyko celem osiągnięcia
możliwie największego zysku, przy czym
gospodarstwo domowe przedsiębiorcy jest
oddzielone od majątku przedsiębiorstwa
ujęcie ekonomiczno - prawne
J. Lisak 1939
1.1. definicje
Przedsiębiorstwo - jednostka gospodarcza, która
decyduje co i ile produkować,
Przedsiębiorstwo - organizacja gospodarcza, w
której zapada decyzja odnośnie ilości i proporcji
zastosowania czynników produkcji w celu
osiągnięcia zysku. Sposób łączenia ze sobą
czynników zależy od zastosowanej technologii
produkcji, która wskazuje jakie czynniki muszą
być ze sobą połączone w celu wytwarzania
określonego dobra.
ujęcie ekonomiczne
1.1. definicje
Przedsiębiorstwo – jednostka
techniczna, społeczna i gospodarcza,
mająca za zadanie zaspokoić potrzeby
innych przy samodzielności decyzji i
własnym ryzyku
ujęcie ekonomiczne
M. Schweitzer 1988
1.1. definicje
Przedsiębiorstwo – podmiot gospodarczy prowadzący
na własny rachunek działalność produkcyjną lub
usługową w celu osiągnięcia określonych korzyści.
Zatrudnia ono różnorodne czynniki produkcji (pracę,
kapitał, ziemię) w celu wytwarzania określonych dóbr
lub świadczenia określonych usług, które sprzedaje na
rynku innym przedsiębiorstwom, gospodarstwom
domowym bądź władzy centralnej lub władzy lokalnej
ujęcie ekonomiczne
M. Nasilowski 1992
1.1. definicje
Przedsiębiorstwo – jednostka (podmiot) prowadzący,
motywowaną chęcią uzyskania korzyści majątkowych,
działalność gospodarczą, mającą na celu zaspokajanie
potrzeb innych podmiotów życia społecznego przez
wytwarzanie produktów i/lub świadczenie usług, przy
czym działalność ta prowadzona jest samodzielnie na
ryzyko właściciela (i)
podejście ekonomiczne
S. Sudoł 2002
1.1. definicje
Przedsiębiorstwo
układ wzajemnie złożony, podobny do organizmu
żywego, który kieruje się kryterium najdłuższego
zachowania organizmu przy życiu,
system względnie odosobniony w otoczeniu, natomiast
w samym systemie wyróżnia się szereg podsystemów
oddziałują na siebie
Ujęcie cybernetyczne
1.1. definicje
Przedsiębiorstwo - kategoria społeczna, w
której istotne znaczenie mają grupy
społeczne, stosunki pomiędzy
zatrudnionymi, zachowania ludzi,
motywacje, stopień integracji i
identyfikowania się z przedsiębiorstwem
ujęcie socjologiczne
1.1. definicje
Przedsiębiorstwo – takie współdziałanie
części, które przyczynia się do
powodzenia całości.
ujęcie z organizacji i zarządzania
Kotarbiński
1.1. definicje
Przedsiębiorstwo (organizacja) – celowa
grupa społeczna, która funkcjonuje według
pewnych reguł i zasad, współpracująca ze
sobą – by osiągnąć określony cel.
ujęcie z organizacji i zarządzania
A. Nalepa: Struktura organizacyjna, 2001
1.1. definicje
Przedsiębiorstwo
kategoria organizacyjna
jednostka zorganizowana
szczególny przypadek instytucji, do której
odnoszą się sformułowane zasady racjonalnej
organizacji
ujęcie z organizacji i zarządzania
Podaj charakterystyczne wyróżniki w
definicjach przedsiębiorstwa
zależności od ujęcia dziedziny nauki.
1.1. istota przedsiębiorstwa
- podsumowanie
Przedsiębiorstwo (organizacja) możemy rozpatrywać na
dwa sposoby, jako czynność i jako podmiot
1. Przedsiębiorstwo jako czynność to organizacja jakiegoś
procesu, zadania, to uporządkowanie kolejności
sekwencji, czynności potrzebnych do realizacji
założonego celu.
2. Przedsiębiorstwo jako podmiot jest rozumiana jako
uporządkowana, sztucznie stworzona całość społeczna,
która poprzez koordynację działalności członków i
zasobów rzeczowych przeprowadza planowe transakcje
z otoczeniem, realizując cele twórcy
1.2. Uwarunkowania przedsiębiorstwa
Usytuowanie makroekonomiczne
(ogólne – otoczenia dalszego)
Uwarunkowania konkurencyjne
(otoczenia bliższego)
Uwarunkowania wewnętrzne
1.2. usytuowanie makroekonomiczne
ustrój prawno - polityczny
system gospodarczy
wymiar ekonomiczny
czynniki społeczno-kulturowe
Wymiar techniczno - technologiczny
czynniki globalne, wymiar międzynarodowy
położenie geograficzne
1.2. uwarunkowania konkurencyjne
konkurencja w branży
klienci (nabywcy)
dostawcy
sojusznicy strategiczni
regulatorzy (agencje regulacyjne, grupy interesu
np. związki zawodowe, liga wyborcza kobiet)
właściciele
1.2. uwarunkowania wewnętrzne
zasoby rzeczowe
zasoby finansowe
zasoby ludzkie (pracownicy, zarząd)
1.2. atrybuty przedsiębiorstwa
czas działania
zaspokajanie potrzeb pracowników organizacji (trójkąt maslowa)
wymiana produktów
zasoby kapitałowe
samodzielność decyzyjna
równowaga finansowa
zarobkowanie
ryzyko
dynamizm
wiedza, umiejętności
1.3. Ewolucja
okres niewolnictwa
feudalizm (średniowiecze)
przełom XVIII i XIX wieku
1.3. ewolucja
Manufaktura
Przedsiębiorstwo
przemysłowe
Techniczny
podział
pracy
Nie występuje albo jest
w zalążku
Jest z reguły bardzo
rozwinięte
Techniczne
uzbrojenie
pracy
Bardzo niskie w postaci Jest zróżnicowane
najprostszych urządzeń zależnie od rodzaju
i narządzi
produkcji, często
bardzo wysokie
Warunki
pracy
Najczęściej bardzo
trudne
Zróżnicowanie, ale
zwykle dużo lepsze niż
w manufakturze
1.3. manufaktura
Przedsiębiorstwo zatrudniające większą liczbę
robotników wykonujących prace ręczne,
podporządkowanych jednolitemu
kierownictwu,
Wczesnokapitalistyczna forma produkcji
przemysłowej, poprzedzająca bezpośrednio
powstanie wielkiego przemysłu
1.3. ewolucja
Nowe formy przedsiębiorstw
Nowe organizowanie (organizacje
wirtualne)
Nowe obszary działalności
Globalizacja
2. Klasyfikacja przedsiębiorstw (8)
Kryteria podziału:
własność
rodzaj działalności gospodarczej
wielkość
struktura organizacyjna
forma prawna
typ
2. klasyfikacja
Rodzaje przedsiębiorstw:
Przedsiębiorstwa publiczne, prywatne,
krajowe, międzynarodowe, militarne i
cywilne, produkcyjne usługowe,
organizacje religijne, formalne i
nieformalne itd.
2.1. podział przedsiębiorstw
ze względu na formę własności
określa, do kogo należy majątek
przedsiębiorstwa.
Właścicielem może być:
przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielcze,
komunalne, mieszane.
2.1. podział przedsiębiorstw
ze względu na formę własności
Prywatne
Publiczne
państwa
oraz
Samorządu
terytorialnego
2.1.forma własności prywatna
Przedsiębiorstwa jednoosobowe
Spółki prawa handlowego
Spółdzielnie
Towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń
Fundacje
Przedsiębiorstwa mieszane (spółki z przewagą
kapitału prywatnego)
Przedsiębiorstwa zagraniczne
2.1.forma własności państwowa i
samorządowa
Przedsiębiorstwa publiczne
Przedsiębiorstwa państwowe
Spółki państwowe osób prawnych
Przedsiębiorstwa stanowiące własność
komunalną
-Przedsiębiorstwa komunalne
-Spółki komunalne
2.1. przedsiębiorstwo państwowe
Prowadzą działalność w oparciu o:
-ustawę o przedsiębiorstwach państwowych (z 22
września 1981) z późniejszymi zmianami (Dz. U.
Nr 18 z 1991 r.)
-ustawę o gospodarce finansowej przedsiębiorstw
państwowych (z 13 stycznia 1989 r.) z późniejszymi
zmianami (Dz. U. Nr 6 z 1992 r.)
- przepisy kodeksu handlowego w przypadku
jednoosobowych spółek skarbu państwa
2.1. przedsiębiorstwo państwowe
Organa założycielskie:
-naczelne lub centralne organy administracji
państwowej
-terenowe organa administracji państwowej
Działalność prowadzą w oparciu o zasady
SSS
2.1. przedsiębiorstwo państwowe
Ze względu na charakter działalności
gospodarczej mogą to być przedsiębiorstwa
działające na:
-zasadach ogólnych
-zasadach użyteczności publicznej
2.1. przedsiębiorstwa samorządu
terytorialnego
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej,
w szczególności są to przedsiębiorstwa
komunalne (zaopatrzenie w wodę, utrzymanie
czystości) czyli
zaspokajające bieżące potrzeby ludności,
zysk nie jest ich celem, co nie zwalnia ich do
jego uzyskania
2.1. spółdzielnia
Regulacje wg:
-Prawa Spółdzielczego (ustawa z 16 września 1982r.) z
późniejszymi zmianami (dz. U. Nr.54 z 1995r.)
-Statutu uchwalonego przez założycieli (Spółdzielnie
mogą założyć 10 osób fizycznych lub 3 osoby prawne.)
Organy spółdzielni to: walne zgromadzenie, rada
nadzorcza, zarząd.
2.1. przedsiębiorstwa prywatne
-przedsiębiorstwa powstałe jako prywatne do
roku 1998 (w gospodarce nakazoworozdzielczej)
-przedsiębiorstwa powstałe jako prywatne od
roku 1990
-przedsiębiorstwa powstałe w wyniku
prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych od
roku 1990
2.1. przedsiębiorstwa prywatne
prowadzone przez osobę fizyczną
Przedsiębiorstwo prywatne osoby
fizycznej rozpoczyna działalność w chwilą
wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej. Nie posiada ono osobowości
prawnej. Uznawana za jedną z
najbardziej elastycznych i efektywnych
form własności.
2.2. podział przedsiębiorstw ze względu
na formę prawną
-forma prawna przedsiębiorstwa jest
ustanawiana przy jego założeniu, może być
jednak zmieniona w toku działalności
-w odniesieniu do niektórych rodzajów
działalności przepisy prawa narzucają formę
prawną, np. dla banków, zakładów ubezpieczeń,
wymagana formą w nazwie jest spółka akcyjna
SA
2.2. podział przedsiębiorstw ze względu
na formę prawną
przedsiębiorstwa regulowane przepisami
prawa cywilnego (przedsiębiorstwa
jednoosobowe i spółki cywilne)
przedsiębiorstwa regulowane przepisami
prawa handlowego (spółki handlowe)
2.2. przedsiębiorstwa jednoosobowe
Przedsiębiorstwo jednoosobowe należy
(niezależnie od liczby pracowników) do jednego
właściciela, będącego osobą fizyczną.
Prowadzone jest i reprezentowane przez
właściciela, który jest przedsiębiorcą.
Odpowiada on w sposób wyłączny i bez
ograniczeń za wszelkie zobowiązania swojego
przedsiębiorstwa tj. majątkiem firmy i
majątkiem osobistym.
2.2. spółka cywilna
Powstaje w drodze umowy pisemnej zawartej przez
wspólników (osoby fizyczne, niekiedy prawne lub jednostki
organizacyjne nie mające osobowości prawnej).
Prawo nie określa wysokości kapitału własnego (wkładem
może być kapitał gotówkowy lub rzeczowy).
Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają całym
swym majątkiem.
Spółka nie posiada osobowości prawnej.
Spółka cywilna ma możliwość przekształcenia w spółkę
jawną (gdy przychody ze sprzedaży dóbr i usług osiągnęły
równowartość w złotych 400 000 euro przez kolejne dwa lata)
2.2. spółki handlowe
kapitałowe
osobowe
Jawna
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Partnerska
Komandytowa
Spółka
Komandytowo
- akcyjna
akcyjna
2.2. spółki handlowe
działalność spółek opiera się o ustawę z dnia 15
września 2000r (Dz. U. nr 94, poz. 1037)
obecnie kodeks handlowy dopuszcza przekształcanie
się spółek we wszelkie możliwe konfiguracje
obecnie dopuszcza się łączenie się spółek osobowych
ze spółkami kapitałowymi, oraz osobowych między
sobą pod warunkiem, iż nastąpi zawiązanie nowej
spółki osobowej
Spółki powstają z chwilą wpisania do Krajowego
Rejestru Sądowego (wyłączając spółkę jawną)
2.2. spółki osobowe
mogą we własny imieniu nabywać prawa, w tym
nieruchomości
mogą zaciągać zobowiązania i być pozwane
działalność spółki prowadzona jest pod własną firmą
zmiana postanowień umowy spółki wymaga wszystkich
wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej
ogół praw i obowiązków wspólnika może być
przeniesiona na inną osobę za zgodą pozostałych
wspólników
nie posiadają one osobowości prawnej, jest to istotne dla
celów podatkowych.
2.2. spółka jawna (sp.j.)
Majątkiem spółki jest wniesiony do niej wkład wspólników
oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie prowadzenia przez
nią działalności.
Kodeks nie stanowi o wysokości o wysokości kapitału i
wysokości udziałów wspólników. Reguluje to umowa spółki.
Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym
swym majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz
ze spółką.
Każdy ze wspólników ma prawo do równego udziału w
zyskach i uczestniczy w startach w tym samym stopniu bez
względu na rodzaj i wartość wkładu.
Wspólnik ma prawo do 5% odsetek od udziału, nawet w
przypadku strat.
2.2. spółka jawna
Umowa spółki powinna zawierać:
Firmę (nazwę) i siedzibę spółki
Określenie wkładów wnoszonych przez każdego
wspólnika i ich wartość
Przedmiot działalności spółki
Czas trwania spółki (jeśli jest oznaczony)
2.2. spółka komandytowa (sp.k.)
Występują dwie kategorie wspólników:
komplementariusz i komandytariusz. Komplementariusz
– odpowiada za zobowiązania spółki całym swym
majątkiem (również osobistym). Komandytariusz
odpowiada tylko do wysokości wkładu.
Spółka jest zawierana jest gdy co najmniej jeden jest
komplementariuszem i co najmniej jeden jest
komandytariuszem.
Wkładem spółki może być świadczenie pieniężne lub
rzeczowe (aport).
Komplementariusz uczestniczy w zyskach spółki
proporcjonalnie do wysokości wkładu.
2.2. spółka komandytowa
Umowa powinna być zawarta w formie aktu
notarialnego. Umowa powinna zawierać:
firmę i siedzibę firmy
Przedmiot działalności spółki
Czas trwania spółki (jeśli jest oznaczony)
Oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego
wspólnika i ich wartość
Oznaczoną sumę komandytową – oznaczony zakres
odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec
wierzycieli
2.2. spółka komandytowa-akcyjna (s.k.a.)
Spółkę tę powołano z myślą o przedsiębiorstwach rodzinnych
działających dotychczas w formie spółek osobowych lub spółek
z.o.o., których właściciele chcą pozyskać kapitał poprzez emisję
akcji, z zachowaniem zarządu i kontroli nad spółką.
za zobowiązania spółki przynajmniej jeden wspólnik
odpowiada bez ograniczeń (komplementariusz), a co najmniej
jeden wspólnik jest akcjonariuszem.
Wielkość kapitału wg kodeksu powinien wynosić co najmniej
50 000 zł.
Założycielami spółki są osoby podpisujące statut (co najmniej
wszyscy komplementariusze)
Podlegają przepisom dotyczących spółki komandytowej i
akcyjnej.
2.2. spółka partnerska (sp.p.)
Jest utworzona przez wspólników (partnerów) w celu
wykonywania wolnego zawodu. Partnerami w spółce
mogą być tylko osoby fizyczne posiadające
uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu
(adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego,
położnej ..)
Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania
spółki, które spowodował inny partner.
Prowadzić sprawy może zarząd lub każdy z
partnerów może reprezentować spółkę samodzielnie.
Zgłasza się ją do Sądu Rejestrowego.
2.2. spółki kapitałowe
posiadają osobowość prawną
przedmiotem wkładu nie może być prawo
niezbywalne, świadczenie pracy lub usług
2.2. spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (z.o.o.)
może być utworzona przez jedną (ale nie może być to jednoosobowa
spółka z.o.o.) lub więcej osób
warunek powstania spółki to wniesienie przez wspólników kapitału
zakładowego (założycielskiego)
minimalny kapitał zakładowy 50 000 zł
pojedynczy udział nie mniejszy niż 500 zł
wspólnicy mogą wnosić udział pieniężny lub niepieniężny
zmiany kapitału zakładowego należy zgłosić do sądu rejestrowego
Wspólnicy mają równe prawa i obowiązki
Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki
2.2. spółka akcyjna (S.A.)
może zawiązać jedna (ale nie może być to
jednoosobowa spółka z.o.o.) bądź więcej osób,
założycielami spółki są osoby podpisujące statut
wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie
kapitału zakładowego
ustanowienie zarządu i rady nadzorczej
Jakie problemy mogą pojawić się w
zarządzaniu przedsiębiorstwem zależnie
od formy własności?
2.3. podział przedsiębiorstw
ze względu na rodzaj działalności
grupuje przedsiębiorstwa w określonych
działach i branżach gospodarki narodowej.
2.3. podział przedsiębiorstw
ze względu na rodzaj działalności
Przemysłowe
Budowlane
Bankowe
Ubezpieczeniowe
Rolnicze
Usługowe
Transportowe
2.3. podział przedsiębiorstw
ze względu na rodzaj działalności
Produkcyjne
Usługowe
ćwiczenia
Podaj przykłady przedsiębiorstw
polskich lub zagranicznych
ze względu na rodzaj działalności
2.4. podział przedsiębiorstw
ze względu na wielkość
małe
średnie
duże
2.4. przedsiębiorstwo małe
zatrudnienie średnioroczne mniejsze niż 50
pracowników
osiągnięcie przychodów netto ze sprzedaży dóbr i
usług oraz z operacji finansowych nie
przekraczających równowartości w złotych 7 milionów
euro
lub
suma aktywów bilansu przedsiębiorstwa
sporządzonego na koniec roku obrotowego nie
przekroczyła równowartości w złotych 5 milionów
euro
2.4. przedsiębiorstwo średnie
zatrudnienie średnioroczne mniejsze niż 250
pracowników
osiągnięcie przychodów netto ze sprzedaży dóbr i
usług oraz z operacji finansowych nie
przekraczających równowartości w złotych 40
milionów euro
lub
suma aktywów bilansu przedsiębiorstwa
sporządzonego na koniec roku obrotowego nie
przekroczyła równowartości w złotych 27 milionów
euro
Jakie problemy mogą pojawić się w
zarządzaniu przedsiębiorstwem zależnie
od jego wielkości?
2.5. podział przedsiębiorstw
ze względu na strukturę organizacyjną
Struktura funkcjonalna
Struktura liniowo – sztabowa
Struktura liniowa
Struktura dywizjonalna
Struktura macierzowa
2.6. podział przedsiębiorstw
ze względu na rozczłonkowanie terytorialne
wielozakładowe
jednozakładowe
sieciowe
2.6. podział przedsiębiorstw
ze względu na rozczłonkowanie terytorialne
Przedsiębiorstwo jednozakładowe – zwykle o
jednolitej zwartości terytorialnej, składającego się
np. z jednego zakładu produkcyjnego
Przedsiębiorstwo wielozakładowe – składa się z
dwóch lub więcej zakładów w różnych miejscach
Jakie problemy mogą pojawić się w
zarządzaniu przedsiębiorstwem zależnie
od rozczłonkowania terytorialnego?
2.7. podział przedsiębiorstw
ze względu na dopuszczenie do publicznego
obrotu papierami wartościowymi
giełdowe
pozagiełdowe
Korzyści i starty płynące dla
przedsiębiorstwa z wejścia na giełdę
papierów wartościowych?
2.8. podział przedsiębiorstw
ze względu na zakres internacjonalizacji
Krajowe
Wielonarodowe
Międzynarodowe
Globalne
Problemy przedsiębiorstw wynikające z
internacjonalizacji?
3. Cele przedsiębiorstw
Sposoby wyjaśnienia motywów działalności
przedsiębiorstwa:
-osiągnięcie maksymalnego zysku
-Opanowanie rynku
-Maksymalizacja wartości rynkowej aktywów firmy
-Przetrwanie dzięki zapewnieniu sobie
zadowalających wyników
-Zaspokajanie potrzeb klientów
4. Uproszczona struktura bilansu
Aktywa
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Pasywa
Kapitały własne
Kapitały obce długoterminowe
Kapitały obce krótkoterminowe
Suma bilansowa aktywów
Sposób zaangażowania
kapitałów
Suma bilansowa pasywów
Źródła pochodzenia
kapitałów
4.1. aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne
2. Rzeczowe aktywa trwałe
3. Należności długoterminowe
4. Inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
4.1. aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
3. Inwestycje krótkoterminowe
4. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
4.1. kapitały obce
-kredy bankowy
-pozabankowe kredyty (kredyt dostawcy, kredyt
odbiorcy)
-obligacje
-leasing
-faktoring
-forfaiting
-franchising
-venture capital
-(m&a)
Literatura
Sudoł S.: Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o
przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, Toruń
2002
Lichtarski J (red.): Podstawy nauki o przedsiębiorstwie,
Wrocław 1995
Kortan J.: Podstawy ekonomiki i zarządzania
przedsiębiorstwem, Warszawa 1997
Jarocka J.: Finanse, Warszawa 2004
Download