SYSTEM PODATKOWY PORTUGALII

advertisement
SYSTEM PODATKOWY
PORTUGALII
SYSTEM PODATKOWY
PORTUGALII
Sprawami podatkowymi w Portugalii
zajmuje się Główny Urząd Podatkowy
(Direcçao-Geral dos Impostos);
Obowiązuje progresywny podatek
dochodowy od osób fizycznych (Imposto
Sobre o Rendimento das Pessoas
Singulares — IRS).
Progi podatkowe
Dochody łączne w
euro:
Stawka %:
do 4.351 Euro
10,5%
4.351 – 6.581
13%
6.581 – 16.317
23,5%
16.317 – 54.388
34%
54.388 – 60.000
40%
ponad 60.000
42%
Dochody podlegające
opodatkowaniu:
dochody z pracy najemnej;
dochody z działalności gospodarczej i
zawodowej;
dochody z kapitałów;
dochody z wynajmu budynków;
dochody z przyrostu majątku;
emerytury.
Podatek dochodowy od firm
Imposto sobre o Rendimento de Pessoas
Colectivas — IRC; wynosi 25%.
Obowiązuje w przypadku podmiotów
zarejestrowanych w Portugalii, a także
tych, które nie posiadają w tym kraju
siedziby ani dyrekcji.
Podatek od towarów i usług
Wysokość podatku VAT — tutaj IVA —
zależy od regionu kraju. Terytoria morskie
cieszą się niższą stawką (chodzi o Maderę
i Azory);
Stawka podstawowa wynosi 21 % (Azory i
Madera 15 %), stawka pośrednia 12 %
(Azory i Madera 8 %), a stawka najniższa
to 5 % (Azory i Madera 4 %).
Osoby prowadzące działalność na własny
rachunek są zwolnione z płacenia
podatku, jeśli ich roczne dochody nie
przekroczą 9975,96 euro. Aby uzyskać
zwolnienie, należy okazać wszystkie
posiadane przez siebie rachunki recibos
verdes — wystawia się je za usługi
świadczone w ramach swej działalności.
Osoby pracujące na własny
rachunek
Osoby prowadzące działalność na własny
rachunek są zwolnione z płacenia
podatku, jeśli ich roczne dochody nie
przekroczą 9975,96 euro. Aby uzyskać
zwolnienie, należy okazać wszystkie
posiadane przez siebie rachunki recibos
verdes — wystawia się je za usługi
świadczone w ramach swej działalności.
ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ W
PORTUGALII
Aby założyć firmę w Portugalii należy udać się do
Centrum Formalności Przedsiębiorstw (CFE).
Składa się tam podanie o dopuszczenie używania zaproponowanej
nazwy i wydanie karty identyfikacyjnej osoby prawnej.
Kolejne kroki to:
spisanie aktu notarialnego,
zadeklarowanie rozpoczęcia działalności w urzędzie podatkowym,
wpis do Rejestru Handlowego,
publikacja w Dzienniku Rządowym i wpis do Krajowego Rejestru
Osób Prawnych,
rejestracja w zakładzie ubezpieczeń społecznych,
złożenie podania do Kartoteki Handlowej lub Przemysłowej (w ciągu
30 dni od otwarcia firmy).
FORMY DZIAŁALNOŚCI
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
jednoosobowa spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
spółka akcyjna
spółka komandytowa
spółka w imieniu zbiorowym
jednoosobowy przedsiębiorca (osoba fizyczna)
Spółka z o.o. (sociadade por ąuotas)
Jest najczęściej stosowaną formą prawna, przede wszystkim przez
małe i średnie przedsiębiorstwa;
Jej minimalny kapitał założycielski to 5 tys. euro. Jest on podzielony
na udziały nie mniejsze niż 100 euro każdy;
Spółka odpowiada za długi tylko własnym majątkiem;
Na jej nazwę składają się nazwiska niektórych bądź wszystkich
wspólników;
Jednoosobowa spółka z o.o.
(sociedade unipessoal por ąuotas
Jest tworzona przez osobę fizyczną lub prawną ;
jej minimalny kapitał to 5 tys. euro. Musi być wniesiony w formie
pieniężnej;
Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest ograniczona do
wysokości jej kapitału
Spółka akcyjna
(sociedade por anonima)
Na jej kapitał - co najmniej 50 tys. euro, przy czym nie może to być
aport rzeczowy - składają się akcje mające taką samą wartość
nominalną - nie mniej niż 0,001 euro;
Nazwa spółki to imię lub firma jednego lub kilku wspólników albo
nazwa własna -zawsze z dopiskiem SA;
Spółkę tę musi utworzyć minimum pięciu wspólników, z których
każdy odpowiada za jej zobowiązania jedynie do kwoty
odpowiadającej wartości swoich akcji.
Spółka komandytowa
(sociedade em comandita)
Charakteryzuje się tym, że każdy wspólnik odpowiada
wyłącznie za swój wkład;
Powinno być co najmniej pięciu wspólników;
Na nazwę spółki składają się: firma jednego ze
wspólników i dopisek comandita;
Istnieją dwa rodzaje spółek komandytowych:
1. akcyjna (jej kapitał ma formę akcji)
2. zwykła (kapitał ma inną formę niż akcje).
Spółka w imieniu zbiorowym
(sociedade emnome colectivo).
Jest podobnie zorganizowana jak spółka komandytowa.
Różnica polega tylko na tym, że udziały (inaczej niż
w spółce komandytowej) mogą mieć również formę
aportu rzeczowego. Nie wchodzi on jednak do kapitału
spółki.
Jej nazwa musi wskazywać, że istnieją inni wspólnicy niż
wymienieni z nazwiska w nazwie przedsiębiorstwa.
Następujące formy działalności gospodarczej wymagają
uzyskania zezwolenia: transport drogowy pasażerów,
budownictwo i roboty publiczne, instalacja sieci gazowej i montaż
wyposażenia gazowego, transport pasażerów w pojazdach
osobowych, biuro podróży i turystyki, pośrednictwo w handlu
nieruchomościami, wynajem pojazdów mechanicznych, agencja
zatrudnienia tymczasowego, prywatne służby ochrony, przedszkola,
ośrodki szkolenia zawodowego, działalność w zakresie pielęgniarstwa,
restauracji i barów, klinik weterynaryjnych, żłobków, usług w zakresie
opieki domowej, zarządzania ośrodkami sportowymi, etc.
Literatura:
http://www.cie.gov.pl/publikacje/ppwue_2007/Dzi
alalnosc_gospodarcza/panstwa_ue/portugalia.ht
m
http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/iberyjska
_alternatywa_czyli_praca_w_portugaliia_5397.htm
www.negociosnapolonia.com/polska/systempod
atkowy.doc
http://www.embpolonia.pt/Por/Consulado/POLAK-WPORTUGALII-2006.pdf
Download