Wiedza o pa*stwie i prawie

advertisement
Wiedza o państwie i prawie
Ćwiczenia nr 5
1
Jednoosobowa działalność gospodarcza
• Rejestracja
– Formularz CEIDG-1
– „Jedno okienko” – jednoczesne zgłoszenie do ZUS/KRUS,
GUS i Naczelnika US (+VAT)
– Złożenie wniosku
• Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie
(podpisanie) go elektronicznie*.
• Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i
podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
• Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina
przekształca go na wniosek elektroniczny.
• Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis
musi być notarialnie potwierdzony.
• Przez pełnomocnika*.
2
Jednoosobowa działalność
gospodarcza
• Po rejestracji
– ZUS
– Ew. VAT (form vat-r)
– Koniec zgłoszeń do PIS i PIP!
– Konto bankowe
– Pieczątka
3
Jednoosobowa działalność
gospodarcza
• Korzyści z prowadzenia jdg
– Niższy ZUS przez 24 miesiące
– Uproszczona księgowość
– Podatek liniowy
– Darmowa rejestracja
– Rozpoczęcie działalności w dniu złożenia wniosku
• Przykład
4
Spółka cywilna – 860 KC i nast.
Spółka cywilna
Osobowe spółki handlowe
Miejsce regulacji
Kodeks cywilny
Kodeks spółek handlowych & KC w
zw. z art. 2 KSH
Podmiotowość
prawna
Nie posiada osobowości prawnej!
Jest stosunkiem
zobowiązaniowym między
wspólnikami/przedsiębiorcami
Są podmiotami praw i obowiązków,
Brak osobowości prawnej
(niepełne/ułomne osoby prawne – art.
331KC)
Majątek
Brak własnego majątku –
własność łączna wszystkich
wspólników
Posiada własny majątek – wkłady,
mienie nabyte itp..
Odpowiedzialność
za zobowiązania
Odpowiedzialność ponoszą
wspólnicy solidarnie
Subsydiarna i solidarna
Tworzenie
Brak formalizmu
Co najmniej forma pisemna + wpis do
KRS
Wkłady do spółki
Nie jest elementem
przedmiotowo istotnym
(essentialia negotii)
Jest elementem przedmiotowo
istotnym (essentialia negotii)
Opłaty rejestracyjne Wpis bez opłat
Wg ustawy o kosztach sądowych w
sprawach cywilnych
Opracowanie własne na podst. R. Uliasz, prawo w diagramach. Prawo spółek handlowych, Warszawa 2009
5
Spółki prawa handlowego
• Spółki osobowe
– Spółka jawna
– Spółka partnerska
– Spółka komandytowa
– Spółka komandytowo-akcyjna
• Spółki kapitałowe
– Spółka z o.o.
– Spółka akcyjna
6
Spółka jawna
Spółka partnerska
Sp. k.
S.K.A.
Zawarcie umowy
spółki w formie co
najmniej pisemnej +
zgłoszenie do KRS
Zawarcie umowy spółki
w formie co najmniej
pisemnej + zgłoszenie do
KRS
Zawarcie umowy
spółki w formie aktu
notarialnego +
zgłoszenie do KRS
Sporządzenie
statutu w formie
aktu notarialnego,
wniesienie
wkładów przez
akcjonariuszy +
zgłoszenie do KRS
Wspólnicy Osoby fizyczne,
prawne oraz niepełne
osoby prawne
Tylko osoby fizyczne
wykonujące wolny
zawód
Osoby fizyczne,
prawne oraz
niepełne osoby
prawne
Osoby fizyczne,
prawne oraz
niepełne osoby
prawne
Reprezent
acja
Sposób reprezentacji określa
umowa spółki i treść wpisu
do KRS. W razie braku
uregulowań w umowie
obowiązuje zasada
reprezentacji jednoosobowej.
Istnieje możliwość
pozbawienie partnera prawa
reprezentacji na mocy
uchwały pozostałych
partnerów.
Możliwość powołania
zarządu
Sposób reprezentacji
określa umowa spółki i
treść wpisu do KRS. W
razie braku uregulowań w
umowie obowiązuje zasada
reprezentacji
jednoosobowej (można
wyłączyć na mocy
orzeczenia sądu lub w
umowie). Prawo posiadają
tylko komplemetariusze.
Komandyatriusz może
reprezentować spółkę tylko
ma mocy pełnomocnictwa
Jak w sp. k.
Procedura
tworzenia
Sposób reprezentacji
określa umowa spółki
i treść wpisu do KRS.
W razie braku
uregulowań w umowie
obowiązuje zasada
reprezentacji
jednoosobowej
7
Prowadzenie
spraw
Odpowiedzial
ność za
zobowiązania
spółki
Spółka jawna
Spółka partnerska
Sp. k.
S.K.A.
Można kształtować
dowolnie w umowie, za
wyjątkiem powierzenia
prowadzenia spraw spółki
os. 3 z wyłączeniem
wspólników.
Na zasadach sp. j.,
z tym że można
powierzyć
prowadzenie spraw
spółki zarządowi.
KSH nie wyklucza
prowadzenia spraw
spółki zarówno
przez zarząd i
wspólników.
Na zasadach sp. j.,
z tym że prawo
prowadzenia spraw
spółki przysługuje
komandytariuszom.
Umowa może
również nadać to
prawo
Na zasadach spółki
akcyjnej. Nie
przysługuje
akcjonariuszom.
Na zasadach sp. j.,
z tym że KSH
wyłącza
odpowiedzialność
za zobowiązania
powstałe w ramach
wykonywania
wolnego zawodu,
również przez
podległych
pracowników.
Odpowiedzialność
komplementariuszy
i spółki na zasadach
sp.j.
Komandytariusze
odpowiadają do
wysokości sumy
komandytowej.
Subsydiarna i solidarna
odpowiedzialność całym
swoim majątkiem
komplementariuszom
Odpowiedzialność
komplementariuszy
i spółki na zasadach
sp.j.
Akcjonariusze nie
ponoszą
odpowiedzialności
za zobowiązania
spółki
Opracowanie własne na podstawie ksh
8
Download