Kraków, dn. 16.09.2009 r. DAG-2511

advertisement
Kraków, dn. 16.09.2009 r.
DAG-2511-25/09
IFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
NA WYKONANIE REMONTU BALKONÓW
I GŁÓWNEJ KLATKI SCHODOWEJ Z RECEPCJĄ
DLA CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
ODDZIAŁ W KRAKOWIE
I.Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, działając na podstawie
art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zm.), informuje, że w wyniku ogłoszonego
postępowania, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma:
„MAR-SOB” Spółka Budowlano-Handlowa
31-635 Kraków, os. Oświecenia 19/4
II. Uzasadnienie wyboru (faktyczne i prawne):
Oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium, jakim
jest najniższa cena (art. 91 ust. 1 Pzp).
III. W ogłoszonym przetargu nieograniczonym uczestniczyli dwaj Wykonawcy:
L.p.
1.
Nr
oferty
1
2.
2
Nazwa i adres Wykonawcy
„MAR-SOB” Przedsiębiorstwo Budowlane Marek Sobota
31-635 Kraków, os. Oświecenia 19/4
Spółka Budowlano-Handlowa „GLOGERA II” s.c.
30-009 Kraków, ul. Friedleina 31
IV. W trakcie prowadzonego postępowania odrzucono ofertę nr 2, tj. firmy
„GLOGERA II” s.c. Spółka Budowlano-Handlowa, 30-009 Kraków ul. Friedleina 31 na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, z powodu jej niezgodności ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia.
Download