Preliminarz kosztów SZKOLENIA

advertisement
Załącznik Nr 2 do formularza oferty
................................
(pieczęć wykonawcy)
PRELIMINARZ KOSZTÓW SZKOLENIA
Temat szkolenia ..........................................................................................................................
Treść
Jednostka
Ilość
Cena
Wartość(PLN)
I. Koszty własne
l. Wynagrodzenie wykładowców
- zajęcia teoretyczne
- zajęcia praktyczne
2. Kierownik kursu
3. Egzamin końcowy
Razem płace
Narzut od płac
II. Pozostałe koszty bezpośrednie
l. Najem sal wykładowych
2. Pomoce dydaktyczne
3. itp. eksploatacja sprzętu i sal wykładowych
III. Ogółem koszty kursu
IV. Odpłatność za jednego słuchacza
...................................................................................
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
do występowania w imieniu wykonawcy)
Download