budowa Ośrodka Jeździeckiego w Bielsku-Białej ul

advertisement
Załącznik – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
na wykonanie zadania pn. " BUDOWA OŚRODKA JEZDZIECKIEGO W
BIELSKU-BIAŁEJ UL. JEZDZIECKA
"
1. ZAMAWIAJĄCY:
Bielski Klub Jeździecki „HUBERTUS” ul. Startowa 9, 43-300 Bielsko-Biała
2. WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
OŚWIADCZAMY, ŻE SPEŁNIAMY WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCE:
-posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
-posiadania wiedzy i doświadczenia;
-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia;
-sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu
Karnego.
3. PODPIS(Y):
Nazwisko i imię osoby
upoważnionej do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy
Podpis osob
Pieczęć Wykonawcy
upoważnionej
do odpisania
niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy
...................................., dnia ..............................
( nazwa miejscowości )
( dnia )
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards