Załącznik nr 20: Organizacja Zespołu Wykonawcy 1. Zespół

advertisement
Załącznik nr 20: Organizacja Zespołu Wykonawcy
1. Zespół Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały udział w wykonaniu powierzonego Wykonawcy
Zadania Członków Zespołu Wykonawcy posiadających kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie,
odpowiednie do należytego wykonania Umowy oraz w liczbie niezbędnej do prawidłowego
wykonania powierzonego Wykonawcy Zadania.
2. Zmiana Członka Zespołu Wykonawcy na żądanie Zamawiającego
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeśli Członek Zespołu Wykonawcy nienależycie
wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków wynikających z Umowy lub jeżeli dalsze
pozostawanie takiej osoby w zespole Wykonawcy mogłoby niekorzystnie wpłynąć na terminową lub
prawidłową realizację Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany wskazanego
Członka Zespołu Wykonawcy. Zamawiający zawiadamia wówczas Wykonawcę o swoich
zastrzeżeniach w odniesieniu do wskazanego Członka Zespołu Wykonawcy i taki wniosek powinien
zostać omówiony przez Strony i uwzględniony przez Wykonawcę w terminie 5 dni liczonych od dnia
doręczenia Wykonawcy zawiadomienia, z wyjątkiem jakichkolwiek sytuacji, w których Zamawiający
ma uzasadnione podstawy by sądzić, że wystąpiły przypadki naruszenia zasad zachowania
poufności, tajemnicy zawodowej, ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa przez Członka
Zespołu Wykonawcy, w którym to przypadku Wykonawca niezwłocznie odsunie takiego Członka
Zespołu Wykonawcy od wykonywania swoich zobowiązań na podstawie Umowy. Wykonawca
zobowiązuje się, iż do czasu omówienia przez Strony wniosku o zmianę Członka Zespołu
Wykonawcy, wskazany przez Zamawiającego Członek Zespołu Wykonawcy nie będzie dopuszczony
przez Wykonawcę do wykonywania Umowy.
3.
Zmiana Eksperta Zespołu Wykonawcy przez Wykonawcę
Wykonawca nie może zmieniać bez zgody Zamawiającego Ekspertów Zespołu Wykonawcy, w tym
nie może rozwiązywać z własnej inicjatywy lub za porozumieniem stron łączących go z nimi umów,
bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, chyba że nastąpiły
istotne powody, o stopniu istotności takim jak zakończenie współpracy z Ekspertem Zespołu
Wykonawcy z inicjatywy EZW, śmierć EZW, prawomocne skazanie EZW za przestępstwo umyślne
lub utrata przez EZW niezbędnych i wymaganych przez prawo uprawnień wymaganych dla
wykonywania przez EZW działań w ramach realizacji powierzonego Wykonawcy Zadania.
W przypadku konieczności dokonania zmian w składzie Ekspertów Zespołu Wykonawcy ze strony
Wykonawcy z powodu wskazanych istotnych powodów, Wykonawca pisemnie powiadomi
Zamawiającego jednocześnie przesyłając pisemny opis doświadczenia i kwalifikacji istotnych z
punktu widzenia realizacji Umowy nowego Eksperta Zespołu Wykonawcy. W takim przypadku
Zamawiający w terminie 5 dni od dnia doręczenia mu w/w powiadomienia może wyrazić sprzeciw
co do udziału wskazanej przez Wykonawcę osoby. W takim wypadku Wykonawca obowiązany jest
przedstawić kolejną kandydaturę na członka Eksperta Zespołu Wykonawcy przesyłając pisemny opis
doświadczenia i kwalifikacji istotnych z punktu widzenia realizacji Umowy nowego Eksperta Zespołu
Projektowego. Zamawiający, nie później niż w terminie 5 dni od dnia doręczenia mu w/w pisemnego
opisu kolejnej kandydatury, według swojego uznania, zdecyduje, która osoba z w/w zostanie
włączona do Zespołu Projektowego.
4. Zmiana Członka Zespołu Wykonawcy
Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że zmiana Członka Zespołu Wykonawcy innego niż
Ekspert Zespołu Wykonawcy, nie wymaga zawiadamiania ani zgody Zamawiającego.
5. Tożsamość kompetencji
W przypadku konieczności dokonania zmiany Członka Zespołu Wykonawcy zgodnie z procedurą
określoną w pkt 2, 3 lub 4 powyżej, Wykonawca zapewni, aby nowy Członek Zespołu Wykonawcy
posiadał co najmniej takie samo lub większe doświadczenie i kwalifikacje istotne z punktu widzenia
realizacji Umowy, co Członek Zespołu Wykonawcy przez niego zastępowany.
6. Koszty przygotowania
W każdym przypadku dokonania zmiany Członka Zespołu Wykonawcy ze strony Wykonawcy w
trakcie wykonywania Umowy, koszty ewentualnego przeszkolenia nowego Członka Zespołu
Wykonawcy obciążają wyłącznie Wykonawcę. Wymiana poszczególnych Członków Zespołu
Wykonawcy, niezależnie od przyczyny dokonania takiej zmiany, nie będzie powodować zmiany
wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy.
Download