Oświadczenie o spełnieniu warunków środki ochrony roślin

advertisement
ZWK. SZP. 273.7.2017
Załącznik nr 2
................................................................
(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy)
......................................................................................................................................................
(adres siedziby Wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie zapytanie ofertowe na:
„Dostawę środków ochrony roślin dla Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Rowie
Trzcińsku-Zdroju.”
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, dotyczące:
1) Nie podlegam wykluczeniu;
2) Spełniam warunki udziału w postępowaniu
3) Posiadam wiedzę i doświadczenie;
4) Dysponuję odpowiednim
wykonania zamówienia;
potencjałem
technicznym
oraz osobami
zdolnymi
do
Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.
..............................., dn. ...............................
.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnejpodpis pełnomocnika Wykonawców)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards