Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje

advertisement
Nr sprawy: RZP-II-WI/13/DZP-1/2016
Załącznik Nr 7 do SIWZ
(pieczęć innego podmiotu)
ZOBOWIĄZANIE
innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy
My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz: ……..………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa (firma) dokładny adres innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy)
zobowiązujemy się do oddania, w rozumieniu art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164), do dyspozycji:
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy, któremu inny podmiot udostępnia swoje zasoby)
zasobów w zakresie: posiadania wiedzy i doświadczenia* oraz/ lub osób zdolnych do wykonania zamówienia* na:
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek OpiekuńczoWychowawczych al. Reymonta 16“ w Warszawie
(nazwa zadania inwestycyjnego)
na potrzeby wykonania ww. zamówienia:
Miejsce i data ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania innego podmiotu na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)
1/2
Nr sprawy: RZP-II-WI/13/DZP-1/2016
Lp.
1
2
Zakres udostępnianych zasobów
Załącznik Nr 7 do SIWZ
Sposób wykorzystania
zasobów przy wykonywaniu
zamówienia
Charakter stosunku, jaki
będzie łączył Wykonawcę z
innym podmiotem
Okres udziału innego
podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia
(np.: podwykonawstwo,
doradztwo, konsultacje itp.)
( np. umowa o pracę, umowa
przedwstępna, umowa o dzieło
itp.)
(faktyczny okres, przez który
inny podmiot udostępni
wykonawcy swoje zasoby)
* Wiedza i doświadczenie:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………...
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………...
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………...
* Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
* Niepotrzebne skreślić
Miejsce i data ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania innego podmiotu na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)
2/2
Download
Study collections