Załącznik nr 2 do SIWZ

advertisement
Załącznik nr 2 do SIWZ
…………………………………………….
…………………………………………….
( Nazwa wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY
………………….….………………………
(Nr tel/fax Wykonawcy)
……………………………………………..
(NIP)
……………………………………………..
(REGON)
Zamawiający:
……………………………………………..
(e-mail)
Zakład Komunalny
Gminy Kościerzyna
Stare Nadleśnictwo 5
83-400 Kościerzyna
Znak sprawy: ZP.271.02.2017.MS
Nawiązując do ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego na pn.: „Budowa sieci wodociągowej
w Skorzewie w kierunku miejscowości Częstkowo oraz Juszki-Szenajda, gm. Kościerzyna”, zobowiązujemy się wykonać
przedmiot zamówienia w terminie i na warunkach szczegółowo określonych w SIWZ za cenę przedstawioną w niniejszej ofercie:
1. Część 1. Budowa sieci wodociągowej w Skorzewie w kierunku miejscowości Częstkowo.
...........................................................................zł brutto
(słownie: ................................................................................................................... ......................................................)
Część 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszki-Szenajda.
...........................................................................zł brutto
(słownie: .........................................................................................................................................................................)
2. Okres gwarancji dla Cz.1…………………………………….. miesięcy.
Cz.2…………………………………….. miesięcy.
3. Oświadczam, że zapoznałem się oraz uzyskałem na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje
o warunkach, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia i uwzględniłem je w kalkulacji ceny oferty.
....................................................................
data i podpis osoby uprawnionej
1. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i uznajemy się za związanymi określonymi w niej zapisami.
3. Uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej
określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
5. Zamówienie wykonamy samodzielnie* / Część zamówienia (należy wskazać zakres – opis powierzonych zadań)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.zamierzam powierzyć podwykonawcom*
* niepotrzebne skreślić
....................................................................
data i podpis osoby uprawnionej
4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
1. oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
3. oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej*
4. dowód wniesienia wadium*
5. pełnomocnictwo do podpisywania/złożenia oferty*
6. inne wymagane w SIWZ dokumenty:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………
Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.
* –niepotrzebne skreślić
..............................................
(miejscowość, data)
.........................................................................
(czytelny podpis lub w przypadku parafki
pieczątka imienna Wykonawcy lub pełnomocnika)
Download