Załącznik nr 2a do SIWZ - data zamieszczenia 20.04.2017r.

advertisement
Załącznik 2a do SIWZ
OFERTA
Oznaczenie sprawy: DZ/3321/65/17
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
ul. Ziołowa 45/47, 40–635 Katowice – Ochojec
NAZWA ZAMÓWIENIA:
Najem analizatora do automatycznej analizy parametrów fizycznych , chemicznych i
morfotycznych elementów moczu wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta jest złożona przez:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)*)
Adres(y) Wykonawcy(ów)*)
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW / PEŁNOMOCNIK*):
Imię i nazwisko
Adres do korespondencji
Nr telefonu
Nr faksu
Email
NAZWA BANKU I NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY
(celem zwrotu wadium w przypadku wniesienia wadium przelewem):
Nazwa banku Wykonawcy
Numer rachunku
Wykonawcy
bankowego
Oświadczam, że:
1)
zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla
niniejszego zamówienia,
2)
gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień
treści SIWZ oraz jej zmian,
3)
oferowane rzeczy w pełni odpowiadają wymaganiom Zamawiającego określonym w
Załączniku 2b i 6 do SIWZ
4)
zobowiązuję się wykonać całość przedmiotu zamówienia za cenę określoną w Formularzu
cenowym,
5)
6)
7)
8)
zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w punkcie 4 SIWZ
niniejsza oferta wiąże mnie przez okres wskazany w SIWZ,
akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ,
w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę w
miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
9)
zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części niniejszego zamówienia oraz
wskazuję następujących podwykonawców art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych:
L.p.
Określenie części zamówienia **)
Nazwa (firma) podwykonawcy
10)
wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*):
L.p.
Określenie rodzaju informacji **)/ wskazanie stron oferty
11)
A
B
C
D
E
Załącznikami do niniejszej oferty są:
Formularz cenowy
Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
Oświadczenie, w którym Wykonawca wykaże, że informacje zastrzeżone w ofercie stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeśli
dotyczy)
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Harmonogram płatności rat za najem
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)
*) Wykonawca wpisuje odpowiednio
**) Wykonawca wpisuje rodzaj informacji stanowiącej tajemnice przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy)
Data
Download