Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II

advertisement
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
Załącznik nr 1 do siwz
pieczęć Wykonawcy
Formularz Ofertowy
DZP-2610-18/2015
Ja(my) niżej podpisany(-i): _________________________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz: ______________________________________________________________________________________________
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „wzmocnienie procesu fotointerpretacji w obszarze identyfikacji zmian sposobu
użytkowania terenu oraz występowania obszarów proekologicznych EFA”, zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz i wzorze umowy wraz z załącznikami, oferuję(-emy) realizację
przedmiotu zamówienia:
Przedmiot
Jednostka
Cena
jednostkowa
netto w zł
Ilość jednostek
L.p.
a
b
c
d
e
1.
Opracowanie
Arkusz 1:10 000
Cena netto w zł
f=dxe
Podatek VAT
(%)
(zł)
g
h=fxg
25 713
Słownie zł cena ofertowa netto:
_________________________________________________________________________________
Słownie zł cena ofertowa brutto:
_________________________________________________________________________________
Oświadczamy, że:
1.
Etap 1 zamówienia zrealizujemy w terminie …….dni od dnia podpisania umowy.
2.
Realizację przedmiotu zamówienia wykonamy w terminach określonych w Rozdziale III siwz oraz wzorze umowy.
3.
W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
4.
Zapoznaliśmy się z treścią siwz (w tym ze wzorem umowy wraz z załącznikami) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
5.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w siwz.
6.
Wadium w wysokości 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych zero groszy) wnieśliśmy przed upływem terminu składania ofert.
1|S t r o n a | |
DZP-2610-18/2015
Cena
brutto w zł
i= f + h
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
7.
Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek bankowy nr __________________ prowadzony w banku _________, natomiast w przypadku wniesienia wadium
w innej formie (gwarancji lub poręczenia) na adres_____________.
8.
Zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny ofertowej brutto.
9.
W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej(-ych) części zamówienia (zakres prac):
a.
____________________________________________________________________*.
* w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom.
11. Dokumenty wymienione od strony _____ do strony _______ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania.
UWAGA:
Zamawiający przypomina, że stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:_______________________.
13. Dane kontaktowe: imię i nazwisko ___________________, nr tel. _______________, nr faks ________, adres e-mail: ____________.
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).
____________________, dn. ____________
____________________________________
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
2|S t r o n a | |
DZP-2610-18/2015
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
Załącznik nr 2 do siwz
pieczęć Wykonawcy
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy
DZP-2610-18/2015
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „wzmocnienie procesu fotointerpretacji w obszarze
identyfikacji zmian sposobu użytkowania terenu oraz występowania obszarów proekologicznych EFA”, oświadczam(-y), że
spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu określone w przepisach art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
dotyczące:
1)
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania,
2)
posiadania wiedzy i doświadczenia,
3)
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4)
sytuacji ekonomicznej i finansowej.
____________________, dn. ____________
____________________________________
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
3|S t r o n a | |
DZP-2610-18/2015
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
Załącznik nr 3 do siwz
pieczęć Wykonawcy
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
DZP-2610-18/2015
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „wzmocnienie procesu fotointerpretacji w obszarze
identyfikacji zmian sposobu użytkowania terenu oraz występowania obszarów proekologicznych EFA”, oświadczam(-y), że nie
zachodzą wobec nas podstawy do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w przepisach art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
____________________, dn. ____________
____________________________________
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
4|S t r o n a | |
DZP-2610-18/2015
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
Załącznik nr 4 do siwz
pieczęć Wykonawcy
Oświadczenie – Lista podmiotów należących z Wykonawcą do tej samej Grupy kapitałowej
albo informacja Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
DZP-2610-18/2015
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „wzmocnienie procesu fotointerpretacji w obszarze
identyfikacji zmian sposobu użytkowania terenu oraz występowania obszarów proekologicznych EFA”:
1)
oświadczamy, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)*
* niepotrzebne skreślić
2)
składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)*
* niepotrzebne skreślić
Lp.
Nazwa podmiotu
Siedziba
____________________, dn. ____________
____________________________________
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
5|S t r o n a | |
DZP-2610-18/2015
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
Załącznik nr 5 do siwz
pieczęć Wykonawcy
Oświadczenie — Wykaz głównych usług
DZP-2610-18/2015
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „wzmocnienie procesu fotointerpretacji w obszarze identyfikacji zmian sposobu użytkowania terenu oraz
występowania obszarów proekologicznych EFA” składamy wykaz głównych usług wykonanych (wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 1) lit. b) siwz:
Wartość brutto usługi –
Daty wykonania
Informacje uzupełniające
polegającej na
Przedmiot usługi
wykonaniu prac
(w szczególności wskazanie zakresu
Podmiot na rzecz
określonych dla
wykonanej usługi, w celu wykazania czy
którego wykonano
Zasoby
Nazwa
Lp.
poszczególnych usług
Dowody
Od
Do
usługa obejmowała zakres prac wymagany
usługę
innego
innego
odpowiednio w
dd-mm-rrrr dd-mm-rrrr
dla poszczególnych usług odpowiednio w
(nazwa i adres)
podmiotu
podmiotu
rozdziale IV pkt 1 ppkt 1
rozdziale IV pkt 1 ppkt 1 lit. b siwz)
lit. b siwz)
w zł
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
Uwaga do kol.7:
1) Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że powyższe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.:
1) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu
składania ofert,
2) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa wyżej pod lit. a.;
3) Należy wpisać nazwę dowodu (dokumentu) potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (podać numer strony w ofercie);
4) Jeżeli Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wskazane w wykazie usługi zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
Uwaga do kol.8:
1) Zaznaczyć „TAK", tylko w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu dla wykazania spełniania warunku udziału;
2) Jeśli dla wykazania spełniania warunku udziału Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, to w takim przypadku jest
obowiązany złożyć dokumenty, o których mowa w rozdziale V pkt 4 SIWZ.
____________________, dn. ____________
____________________________________
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
6|S t r o n a | |
DZP-2610-18/2015
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
7|S t r o n a | |
DZP-2610-18/2015
Download