Zalaczniki_do_siwz_od_nr_1_do_nr_5_

advertisement
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
pieczęć Wykonawcy
załącznik nr 1 do siwz
Formularz Ofertowy
DZP.2610.11.2016
Ja(my) niżej podpisany(-i): _________________________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz: ______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup Systemu Informacji
Prawnej” zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ i wzorze umowy wraz z załącznikami, oferuję(-emy) realizację przedmiotu
zamówienia:
Lp
Przedmiot
Cena netto
(zł)
(%)
[a]
[b]
[c]
[d]
1
Wynagrodzenie za instalację Programu
oraz udzielenie prawa do korzystania z
Programu
2
Wynagrodzenie za dostarczenie nośników
oraz udzielenie prawa do korzystania z
Aktualizacji w pierwszym roku
obowiązywania Umowy
3
Wynagrodzenie za dostarczenie
nośników oraz udzielenie prawa do
korzystania z Aktualizacji w drugim roku
obowiązywania Umowy
4
Wynagrodzenie za dostarczenie nośników
oraz udzielenie prawa do korzystania z
Aktualizacji w trzecim roku
obowiązywania Umowy
Podatek VAT
(zł)
[e] =[c] × [d]
Cena brutto (zł)
[f]=[c]+[e]
X
RAZEM:
Słownie zł cena ofertowa netto
_________________________________________________________________________________
Słownie zł cena ofertowa brutto:
_________________________________________________________________________________
Oświadczamy, że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Realizację przedmiotu zamówienia wykonamy w terminach określonych w rozdziale III siwz oraz wzorze umowy.
W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Zapoznaliśmy się z treścią siwz (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej
zawarte.
Oferowany system informacji prawnej gwarantuje możliwość wyszukiwania przez indeksy hasłowe dokumentów
dotyczących wybranej tematyki.
Uwaga!
W przypadku braku tej funkcjonalności należy ten pkt przekreślić.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w siwz.
Wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wnieśliśmy przed upływem terminu składania ofert.
1|S t r o n a | |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
7)
Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek bankowy nr _________________________________________
prowadzony w banku ________________________________, natomiast w przypadku wniesienia wadium w innej formie
(gwarancji lub poręczenia) na adres _____________________________________________________________________
8) Zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
5 % ceny ofertowej brutto.
9) W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
10) Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej(-ych) części zamówienia (zakres prac):
____________________________________________________________________*.
*w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części
zamówienia podwykonawcom.
11) Oferta została złożona na ______ stronach kolejno ponumerowanych od nr_______ do nr _______.
12) Dokumenty wymienione od strony _____ do strony _______ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawnione
pozostałym uczestnikom postępowania.
UWAGA:
Zamawiający przypomina, że stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert
wykazać, ze zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
13) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
______________________________________________________________________________________________________________________.
14) Dane kontaktowe: imię i nazwisko __________________________________________________, nr tel. ____________________________,
nr faks _____________________________________, adres e-mail: ____________________________________________________________.
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny
na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).
____________________, dn. ____________
____________________________________
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
2|S t r o n a | |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
pieczęć Wykonawcy
załącznik nr 2 do siwz
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy
DZP.2610.11.2016
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Zakup Systemu Informacji Prawnej” oświadczam(-y), że
spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu określone w przepisach art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
dotyczące:
1)
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania,
2)
posiadania wiedzy i doświadczenia,
3)
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4)
sytuacji ekonomicznej i finansowej.
____________________, dn. ____________
____________________________________
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
3|S t r o n a | |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
pieczęć Wykonawcy
załącznik nr 3 do siwz
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
DZP.2610.11.2016
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Zakup Systemu Informacji Prawnej” oświadczam(-y), że
nie zachodzą wobec nas podstawy do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w przepisach art. 24
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
____________________, dn. ____________
____________________________________
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
4|S t r o n a | |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
pieczęć Wykonawcy
załącznik nr 4 do siwz
DZP.2610.11.2016
Oświadczenie – Lista podmiotów należących z Wykonawcą do tej samej Grupy kapitałowej
albo informacja Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Zakup Systemu Informacji Prawnej”:
1)
oświadczamy, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)*
* niepotrzebne skreślić
2)
składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)*
* niepotrzebne skreślić
Lp.
Nazwa podmiotu
Siedziba
____________________, dn. ____________
____________________________________
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
5|S t r o n a | |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
pieczęć Wykonawcy
załącznik nr 5 do siwz
Oświadczenie — Wykaz głównych usług
DZP.2610.11.2016
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Zakup Systemu Informacji Prawnej” składamy wykaz głównych usług wykonanych (wykonywanych) w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale IV pkt 1 ppkt 1 lit. b SIWZ:
Lp.
1
Przedmiot wykonanych/wykonywanych
usług
(w szczególności wskazanie, czy usługa
obejmowała swoim zakresem udzielenie
licencji i zapewnienie aktualizacji w zakresie
systemu informacji prawnej i świadczonej (w
zakresie aktualizacji) przez okres co najmniej
12 miesięcy)
2
Daty wykonania
Wartość brutto usługi
w zł
Podmiot na rzecz
którego wykonano
usługę
(nazwa i adres)
3
4
Od
Do
dd-mm-rrrr dd-mm-rrrr
5
6
Informacje uzupełniające
Dowody
7
Zasoby
innego
podmiotu
Nazwa
innego
podmiotu
8
9
1
2
Uwaga do kol.7:
1) Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że powyższe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.:
a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa wyżej pod lit. a.;
2) Należy wpisać nazwę dowodu (dokumentu) potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (podać numer strony w ofercie);
3) Jeżeli Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wskazane w wykazie usługi zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
Uwaga do kol.8:
1) Zaznaczyć „TAK", tylko w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu dla wykazania spełniania warunku udziału;
2) Jeśli dla wykazania spełniania warunku udziału Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, to w takim przypadku jest
obowiązany złożyć dokumenty, o których mowa w rozdziale V pkt 4 SIWZ.
____________________, dn. ____________
____________________________________
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
6|S t r o n a | |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
7|S t r o n a | |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
8|S t r o n a | |
Download