załącznik nr 1

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 1
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów do reakcji
PCR z wyposażeniem będących częścią stanowiska do mikromanipulacji i analizy
wielokierunkowej komórek – liczba części 2 oferujemy wykonanie dostawy zgodnie z tą
dokumentacją i wypełnioną kalkulacją cenową ogółem za cenę:
Część nr 1
netto:…………………….. PLN
słownie:……………………………………………………………………………,
brutto:…………………….. PLN
słownie:……………………………………………………………………………,
do ceny netto został doliczony podatek VAT w wysokości........................%
Część nr 2
netto:…………………….. PLN
słownie:……………………………………………………………………………,
brutto:…………………….. PLN
słownie:……………………………………………………………………………,
do ceny netto został doliczony podatek VAT w wysokości........................%
Dane Wykonawcy:
Nazwa:
.............................................................................
.............................................................................
Siedziba:
.............................................................................
.............................................................................
Adres poczty elektronicznej
.............................................................................
Strona internetowa
.............................................................................
1
Numer telefonu
0 (**) ..................................................................
Numer faksu
0 (**) ..................................................................
Numer REGON
.............................................................................
Numer NIP
.............................................................................
1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania,
2) Dostawy objętej zamówieniem zamierzamy dokonać sami,
3) Oświadczamy, że zawarte w SIWZ: wzór protokołu odbioru (załącznik nr 11) oraz projekt
umowy (załącznik nr 12 do SIWZ) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach,
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4) Warunki płatności – do 30 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę zakończenia
dostawy z załączeniem kopii protokołów odbioru sprzętu przez poszczególnych
użytkowników.
5) Oferujemy gwarancję:
Część nr 1- ……… miesięcy gwarancji,
Część nr 2- ……… miesięcy gwarancji.
6) Oświadczamy, że dostawa sprzętu zostanie zrealizowana w ciągu:
Część nr 1 - ………..tygodni od daty zawarcia umowy,
Część nr 2 - ………..tygodni od daty zawarcia umowy.
7) Zastrzeżenie Wykonawcy:
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione
niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom
postępowania:
8) Załącznikami do niniejszej oferty są:*
1) ..................................................................
2) …………………………………
3) …………………………………
*Należy wpisać tyle punktów ile jest to konieczne
............................. dnia ......................
........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
2
Download