pobierz

advertisement
Załącznik nr 2
Nr sprawy 440/GL/10
Nazwa i siedziba Oferenta
Telefon/ fax
Nr NIP / Nr REGON
adres poczty elektronicznej
OFERTA
na sprzedaż i dostarczenie fabrycznie nowego, automatycznego, jednowiązkowego
spektrometru absorpcji atomowej ASA
My niżej podpisani, zgodnie z otrzymanymi warunkami zamówienia z dnia 22.09.2010r., przedstawiamy
Państwu ofertę na sprzedaż i dostarczenie spektrometru:
producent…………………………………………………………………………………………………………………
typ/rodzaj …………………………………………………… rok produkcji …………………..………………………
za łącznym wynagrodzeniem ryczałtowym netto w kwocie:
………………………………………………………………………………………………….…. PLN
słownie: …………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
cena jednego przeglądu gwarancyjnego netto w kwocie: …………………………………………………………..
słownie:…………………………………………………………………………………………………………………….
ilość przeglądów w okresie gwarancyjnym ……………………………………………………………………………
Ceny zostaną powiększone o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oferowane ceny zawierają wszystkie koszty niezbędne do właściwego wykonania zamówienia w tym koszty
transportu, dojazdów.
termin dostarczenia ……………………………………………………………………………………………………….
okres gwarancji…………………………………………………………………………………………………………….
termin i warunki płatności…………………………………………………………………………………………………
termin usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym (w dniach)…………………………………………………………
Oświadczamy, że:
1. Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni.
2. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
Do oferty załączamy:
1) odpis z rejestru sądowego /zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
2) oświadczenie
3) wykaz zrealizowanych dostaw
4) referencje + opinia użytkowników oferowanego urządzenia
5) specyfikacja techniczna urządzenia
6) szczegółowy opis warunków gwarancji i serwisu, wykaz punktów serwisowych
7) zaakceptowany projekt umowy
………………….……
Miejscowość, data
…………………….……….……
Podpis osoby upoważnionej
Download