Załącznik Nr 1 - Centrum pediatrii

advertisement
Załącznik Nr 1
do Zapytania ofertowego
Nr 11/2015
...............................
/pieczątka firmowa/
… ............................ dnia ..................................
FORMULARZ OFERTOWY
na świadczenie usług medycznych przez lekarza profilaktyka
I. DANE OFERENTA
1. Pełna nazwa ...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2. REGON ..................................................................................................................................................
3. NIP..........................................................................................................................................................
4. Adres oferenta ........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
5. tel. ................................................................ faks ................................................................................
6. www. ........................................................... e-mail: ...........................................................................
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu
ofertowym za cenę:
Lp.
1.
2.
3.
4.
Przedmiot zamówienia
Badanie okresowe
Badanie wstępne
Badanie kontrolne
Badanie promieniowania
jonizującego
Ilość
Cena
Wartość netto
jednostkowa
(zł)
netto
Stawka
podatku
VAT
Kwota VAT
(zł)
Wartość
brutto (zł)
735
18
33
84
Suma:
Całkowita wartość umowy wynosi:
cena netto ........................................ zł
(słownie: .....................................................................................................................................)
1
podatek VAT (..….%) ........................................ zł
(słownie: .....................................................................................................................................)
cena brutto ....................................... zł
(słownie: .....................................................................................................................................)
1. Jednocześnie oświadczamy, że podane powyżej ceny uwzględniają wszelkie koszty związane
z wykonaniem zamówienia.
2. Akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym i oświadczamy, że spełniamy
opisane w nim wymagania.
3. Wzór umowy został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty,
zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, a następnie zobowiązujemy się do bezzwłocznej i rzetelnej realizacji
zamówienia.
4. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia:
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
.......................................................
/podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania firmy/
2
Download