Nr. 1

advertisement
Załącznik nr 1
Zamawiający:
Gmina Rozogi
ul. 22 Lipca 22
12-114 Rozogi
Wykonawca:
………………………………….
………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………….
………………………………….
(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831) na realizację zadania pn.:
,,Przebudowa drogi gminnej nr 199006N gr. gm. – Kilimany – Klon”
1.
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia za następującą cenę:
Cena netto: ............................................................................................................................... zł
+ podatek VAT w wysokości ..............%, tj. ........................................................................ zł
Cena brutto: .............................................................................................................................. zł
(słownie brutto:.........................................................................................................................zł)
w tym:
Cena netto
Podatek VAT
Cena brutto
Wartość zamówienia dot.
kosztów objętych
dofinansowaniem ze środków
Unii Europejskiej w ramach
PROW 2014-2020
Wartość zamówienia dot.
kosztów nieobjętych
dofinansowaniem ze środków
Unii Europejskiej w ramach
PROW 2014-2020
2.
Oferujemy gwarancję na okres.….............. mies.
OŚWIADCZENIA
1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze
umowy;
2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert
(włącznie z tym dniem);
5. Jesteśmy/nie jesteśmy* podatnikiem podatku VAT. Nasz nr NIP ……………………………..
6. Wadium w wysokości………. PLN (słownie: …………………………………………………)
zostało wniesione w dniu ……………., w formie: …………………………………………….
7. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46
ustawy PZP, na następujący rachunek: …………………………………………………………
ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego;
2. Zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, w formie…………….
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1. …………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………..……… itd.
Oferta została złożona na ………. kolejno ponumerowanych stronach.
4.
…………………..(miejscowość), dnia………………r.
……………………………………
(podpis)
Download