Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług

advertisement
Załącznik nr 4
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Znak sprawy: OA.231.011.2017
Wykaz wykonanych usług, potwierdzający, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
wykonał przynajmniej 1 działanie z zakresu ochronny czynnej polegające na przesadzaniu cennych
(chronionych lub rzadkich) gatunków roślin oraz przynajmniej 1 usługę polegającą na dokonaniu oceny
populacji cennych (chronionych lub rzadkich) gatunków roślin.
1.
Opis
Przedmiot
i wartość
zamówienia
(opis usługi)
……………………………....……………………………....……………………………...
Nazwa
zleceniodawcy
……………………………....……………………………....……………………………...
.………………………………....……………………………....…………………………..
……………………………....……………………………....……………………………...
Data wykonania
zamówienia
2.
Opis
Przedmiot
i wartość
zamówienia
(opis usługi)
……………………………....……………………………....……………………………...
Nazwa
zleceniodawcy
……………………………....……………………………....……………………………...
.………………………………....……………………………....…………………………..
……………………………....……………………………....……………………………...
Data wykonania
zamówienia
……………………………………
(miejscowość i data)
……….…………………………………
(podpis osoby upoważnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Download