Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług

advertisement
Załącznik nr 4
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Znak sprawy: OA.231.011.2017
Wykaz wykonanych usług, potwierdzający, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
wykonał przynajmniej 1 działanie z zakresu ochronny czynnej polegające na przesadzaniu cennych
(chronionych lub rzadkich) gatunków roślin oraz przynajmniej 1 usługę polegającą na dokonaniu oceny
populacji cennych (chronionych lub rzadkich) gatunków roślin.
1.
Opis
Przedmiot
i wartość
zamówienia
(opis usługi)
……………………………....……………………………....……………………………...
Nazwa
zleceniodawcy
……………………………....……………………………....……………………………...
.………………………………....……………………………....…………………………..
……………………………....……………………………....……………………………...
Data wykonania
zamówienia
2.
Opis
Przedmiot
i wartość
zamówienia
(opis usługi)
……………………………....……………………………....……………………………...
Nazwa
zleceniodawcy
……………………………....……………………………....……………………………...
.………………………………....……………………………....…………………………..
……………………………....……………………………....……………………………...
Data wykonania
zamówienia
……………………………………
(miejscowość i data)
……….…………………………………
(podpis osoby upoważnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards