Rozeznanie rynku dotyczące świadczenia usługi polegającej na

advertisement
Warszawa, dnia 04 maja 2017 r.
DEPARTAMENT INFORMATYZACJI
I REJESTRÓW SĄDOWYCH
Wydział Utrzymania Infrastruktury
Numer sprawy: DIRS-V-043-5/17
WYKONAWCY
Rozeznanie rynku dotyczące świadczenia usługi polegającej na wykorzystywaniu infrastruktury
serwerowej RBL Zen Spamhaus.
Zamawiający – Ministerstwo Sprawiedliwości - planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot,
opis przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
1. W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, w tym
kosztów realizacji zamówienia, zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji ceny
2. W ramach przedstawionej kalkulacji cenowej należy podać: ceny netto i brutto w złotych zgodnie
z formularzem cenowym podanym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.
3. Planowany termin wykonania zamówienia:
a) uruchomienie usługi w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy.
b) świadczenie usługi wraz ze wparciem technicznym przez okres 12 miesięcy od uruchomienia
usługi.
4. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi ofert w rozumieniu
art. 66 KC ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 j.t.).
Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm mogących zrealizować
wskazany powyżej przedmiot zamówienia oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów
związanych z planowanym zamówieniem publicznym.
5. Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do dnia 11 maja 2017
roku w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
[email protected]
6. W razie potrzeby proszę o kontakt z Panią Anną Leman, e-mail: [email protected]
……………………..………………………………..
Podpis osoby odpowiedzialnej
za realizację zamówienia
Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia,
2. Formularz cenowy.
1
Download